Deze gemeentebelasting is gevestigd op woningen, kamers, gebouwen en overige woongelegenheden die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister, te rekenen vanaf datum van eerste registratie.

Ze is verschuldigd door de houder van een zakelijk recht over het goed (eigendomsrecht, vruchtgebruik, erfpacht, opstal, recht van gebruik en bewoning, erfdienstbaarheid, …) op het ogenblik dat de belasting van het aanslagjaar verschuldigd wordt.

Bedrag

 • € 1.250,00 voor een volledig gebouw of woonhuis
 • € 100,00 voor individuele kamer of studentenkamer
 • € 650,00 voor elk overig gebouw of woning

Uitzonderingen

Vrijstellingen op aanvraag en tegen bewijslast bij het college van Burgemeester en Schepenen:

 

onder bepaalde voorwaarden voor het jaar volgend op het verkrijgen van een zakelijk recht:

 • de houder van een zakelijk recht gedurende minder dan 1 jaar

Voor maximum 3 jaar volgend op de opname in het leegstandregister:

 • de belastingplichtige opgenomen in een erkende ouderenvoorziening, psychiatrische instelling of ziekenhuis.
 • belastingplichtige die minder dan één jaar zakelijk gerechtigde is van het gebouw of woning gedurende het eerste jaar.

Een vrijstelling wordt verleend voor gebouwen/woningen:

 • binnen een goedgekeurd onteigeningsplan
 • vernield of beschadigd door een plotse ramp
 • verzegeling door gerechtelijke procedure
 • wegens vergunde renovatie van gebouw met woonfunctie, 3 jaar op basis van stedenbouwkundige vergunning, 3 x 1 jaar – onder bepaalde voorwaarden – op basis van goedgekeurde renovatienota
 • Economische pop-up activiteit, minstens 3 maanden aaneensluitend en niet strijdig is met de voorschriften van stedenbouwkundige verordeningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, plannen van aanleg en verkavelingen.

Regelgeving

De belasting wordt gevestigd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.

Deel deze pagina