De regelgeving voorziet in 5 beleidsrapporten:
het meerjarenplan, de aanpassing van het meerjarenplan, het budget, de budgetwijziging en de jaarrekening. De structuur, de vorm en de inhoud van de beleidsrapporten zijn bepaald door de regelgeving.

Dit zijn de rapporten waarover het bestuur beslist.

Op 1 januari van het jaar volgend op deze verkiezingen start een nieuwe bestuursperiode. In het eerste jaar van deze bestuursperiode maakt het bestuur een meerjarenplan voor 6 jaar en een budget op.

Op basis van het meerjarenplan wordt daarna elk jaar een budget opgesteld. Vanaf de tweede keer gaat het opmaken van het jaarlijks budget gepaard met een aanpassing van het meerjarenplan.

Tot slot is er in de loop van elk financieel jaar meestal nood aan een budgetwijziging die eveneens gepaard gaat met een aanpassing van het meerjarenplan.

Na afloop van elk financieel jaar volgt de jaarrekening.

De beleidsrapporten bestaan uit een strategisch en een financieel luik. Met andere woorden de documenten bevatten enerzijds doelstellingen die het bestuur wil realiseren en anderzijds het financieel plaatje dat daaraan gekoppeld is (bij budget is dit een raming van ontvangsten en uitgaven, bij de jaarrekening zijn dit de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en uitgaven).

De relevante documenten zijn rechts te downloaden.

Datum publicatie meest recente beleidsrapporten: 28 juni 2019.

Deel deze pagina