OCMW - administratief centrum

De volgende beleidsdocumenten - die jaarlijks aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn ter goedkeuring worden voorgelegd - geven de financiële middelen weer (opbrengsten-kosten) die het OCMW vastlegt om zijn werking te verzekeren.

Meerjarenplan 2014-2019 (deel 1 - deel 2)

Bij het begin van elke bestuursperiode legt het OCMW zijn meerjarenplan vast voor de bestuursperiode. De strategische nota bevat de beleidsdoelstellingen die het OCMW heeft vastgelegd en in de legislatuurperiode wenst te realiseren en vermeldt ook in welke periode (jaar) het OCMW dit wenst te doen. In de financiële nota worden de financiële middelen vastgelegd per beleidsdomein die nodig zijn om de doelstellingen te realiseren.

Meerjarenplan 2014-2019: aanpassing boekjaar 2017

Jaarlijks wordt het meerjarenplan aangepast in functie van het al dan niet realiseren van de doelstellingen en de beschikbaarheid van de financiële middelen. Hierbij wordt vermeld welke projecten en welke bijhorende middelen naar een volgend boekjaar worden verschoven.

Budget 2017

Binnen de financiële krijtlijnen van het meerjarenplan wordt elk jaar het budget vastgelegd per beleidsdomein en per beleidsitem. Het bevat een raming van de kosten en opbrengsten gedurende het boekjaar (1 januari tot 31 december). Tijdens het boekjaar kan het budget worden gewijzigd. Deze budgetwijzigingen dienen telkens te worden goedgekeurd door de OCMW-raad.

Jaarrekening 2015

De jaarrekening geeft per beleidsdomein en beleidsitem de kosten weer die in het boekjaar effectief werden gemaakt en de opbrengsten die effectief werden geïnd. De gemeentelijke bijdrage in het werkingstekort van het OCMW wordt als opbrengst ingebracht.

Jaarverslag 2015

Jaarlijks wordt door de diensten van het OCMW een verslag opgemaakt over hun werking gedurende het afgelopen jaar. Dit document wordt samen met de jaarrekening voorgelegd aan de OCMW-raad en de voorzitter van het OCMW licht ter zitting de werking toe.

Deel deze pagina