Voor het begin van ieder financieel boekjaar stelt de gemeenteraad op basis van het zesjarig meerjarenplan het budget van de gemeente vast. Het budget bestaat uit:

  • een beleidsnota met uitleg over de beleidsdoelstellingen en met een toelichting over de financiële toestand
  • een financiële nota, inclusief het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het liquiditeitenbudget

Tot het budget van de gemeente is vastgesteld, kan de gemeente slechts beschikken over voorlopige kredieten. De gemeenteraad kan een budget wijzigen door een budgetwijziging. De gemeenteraad stelt de budgetwijzigingen vast op basis van de cijfers uit het ontwerp en de verklarende nota ervan.

Een gemeente mag alleen een verbintenis aangaan op basis van een goedgekeurd krediet uit het budget of op grond van een voorlopig krediet.

Alleen in het geval van dwingende en onvoorziene omstandigheden en als het geringste uitstel onbetwistbare schade zou veroorzaken, kunnen de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen beslissen om op eigen verantwoordelijkheid uitgaven te doen die niet in het budget zijn opgenomen. Deze beslissing moet gemotiveerd zijn.

Deel deze pagina