De gemeente Hamme ondertekende op 27 oktober 2015 het Europese Burgemeestersconvenant en engageert zich zo om op haar grondgebied tegen 2020 minstens 20 % minder van het broeikasgas CO2 uit te stoten ten opzichte van 2011. Dat willen we samen doen met doelgroepen zoals inwoners, handelaars, bedrijven, verenigingen en landbouwers. Hiertoe werd samen met de Provincie Oost-Vlaanderen, Zero Emission Solutions en de Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen een klimaatplan opgemaakt. Het plan werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2016.

Het klimaatplan kwam tot stand na een participatieproces van zes maanden. In die periode vroegen we interne en externe stakeholders en experten om input te geven rond mogelijkheden om de CO2-uitstoot te verminderen. Er werd een klimaatteam van interne deskundigen in het leven geroepen en er werden twee thematische werkgroepen georganiseerd rond de thema’s ‘gebouwen’ en ‘mobiliteit’ met ook experten van buiten de gemeente. Het onderwerp werd verder op de agenda geplaatst van verschillende adviesraden en er werd ook een klimaattafel georganiseerd waarop de hele gemeente werd uitgenodigd (bedrijven, organisaties, inwoners, middenveld …). Vooraf werd met een ‘Klimaat op straat’-actie gepolst naar het toekomstbeeld van de Hammenaars voor de gemeente in 2050.

Uit een nulmeting voor het jaar 2011 blijkt dat de gemeente Hamme een voetafdruk van 82 373 ton CO2 heeft. Ter illustratie, om deze uitstoot op te vangen is een bos ter grootte van 2,05 keer de gemeente Hamme nodig.

De grootste uitstoter, met 39 %, zijn de huishoudens. Dan volgt de transportsector met 30 %. De tertiaire sector en de industriesector zijn beide verantwoordelijk voor 10 % van de CO2-uitstoot, landbouw voor 9 %. Het lokaal bestuur heeft een aandeel van 2 %.

Het is duidelijk dat het een enorme uitdaging wordt om tegen 2020 een reductie van 20 % te behalen. Een moedig, doortastend en sectoroverschrijdend beleid zal dan ook nodig zijn, zowel op het vlak van energiebesparing en -efficiëntie, als op het vlak van hernieuwbare energie. We zien dit klimaatplan slechts als een tussenstap naar volgende doelstellingen, namelijk een reductie van 40 % CO2 tegen 2030 en volledige klimaatneutraliteit tegen 2050.

Logo Hamme Klimaatgezond

Deel deze pagina