In onze school proberen wij altijd te streven naar een goede zorgbegeleiding van elk kind gedurende de ganse basisschoolloopbaan. Dat betekent dat wij oog hebben voor de cognitieve prestaties, de sociaal emotionele en de psychomotorische ontwikkeling van elk kind, rekening houdend met hun eigenheid en persoonlijkheid.

Dit betekent eveneens dat wij bereid zijn om een inspanning te leveren om kinderen met leer- en ontwikkelingsstoornissen zo goed mogelijk op te vangen, te integreren en zo veel mogelijk onderwijs te bieden volgens hun noden.

Zorg op school

Zorgbeleid is een opdracht van het hele team!

Op school hebben wij een zorgteam dat het zorgbreed onderwijs mee probeert te coördineren. De klemtoon ligt hierbij op het opvolgen van de ontwikkeling via een leerlingvolgsysteem. Meermaals per jaar vinden er MDO-gesprekken (Multi Disciplinair Overleg) plaats. Hier worden leerlingen met hun noden of zorgen uitgebreid besproken. Directeur, CLB, leerkracht(en) en zorgcoördinator + eventueel ook ouders en/of kinderen zijn hierbij aanwezig.

Zorg in de klas

De eerste differentiatie gebeurt door de klasleerkracht in de klas, soms met ondersteuning door de zorgleerkracht, leerkracht van het volgende jaar (2 u. per week). Binnen deze krachtige leeromgeving proberen we problemen te voorkomen (preventieve basiszorg).
Voldoen deze maatregelen niet meer of slechts gedeeltelijk aan de onderwijsbehoeften van de leerling dan gaan we op zoek naar oplossingen.

In de fase van de uitgebreide zorg worden mogelijkheden en manieren van aanpak gezocht die kunnen gerealiseerd worden binnen de gewone werking van de school. Hier wordt steeds een MDO voorzien, waarbij het CLB een adviserende rol heeft. In sommige gevallen kan er, naast de acties op school, ook nog beroep gedaan worden op externen. Hiermee bedoelen we logopedisten, kinesisten, psychologen, GON-leerkrachten, ... Binnen deze acties blijven leerlingen en ouders betrokken bij het hele proces.

Zorg en bewegingsopvoeding

In de lessen bewegingsopvoeding werken we op maat van het kind. Alle kinderen krijgen de kans om zich motorisch te ontwikkelen. Klas- en turnleerkracht overleggen ook over de kinderen wanneer er iets opvalt. Dit zodat de zorg zich ook kan uitbreiden in de lessen beweging.

Zorg en ouders

Wij vinden het als school heel belangrijk om een open communicatie met jou als ouders te kunnen hanteren. Ouders zijn een heel belangrijke partner. Betrokkenheid van ouders komt de ontwikkeling van kinderen ten goede. Indien wij problemen merken, word je zo snel mogelijk door de leerkracht, zorgcoördinator of directeur op de hoogte gebracht zodat wij er samen aan kunnen werken.

Je kan met jouw vragen en behoeften steeds bij het schoolteam terecht.

Deel deze pagina