Elke instelling houdt een archief bij van zijn administratieve stukken, officiële documenten, activiteiten, ... Zo ook de gemeente die hier wettelijk toe verplicht is.

Aangezien dit voor de gemeentediensten een zeer uitgebreide en intensieve taak is waar ook de nodige kennis van belang is, werd er sinds 1 april 2014 een intergemeentelijke archivaris aangesteld via de Erfgoedcel Land Van Dendermonde. Het opzet is om een basiszorg en -beheer op te zetten om het archief met een maatschappelijke waarde te bewaren.

Het gemeentearchief is niet vrij te bezoeken. Onderzoekers die het gemeentearchief wensen in te kijken, kunnen hun vraag richten aan het college van burgemeester en schepenen. Dit kan via het online aanvraagformulier 'Openbaarheid van bestuur'. Na advies van de intergemeentelijke archivaris en de desbetreffende dienst kan er bekeken worden of de onderzoeker de documenten kan inkijken. 

Deel deze pagina