Mijn VerbouwLening vervangt sinds 1 september 2022 de Energielening (tot € 15.000,00 voor een prioritaire doelgroep/klanten). Ook de Energielening+ (voor eigenaars die hun wonig of appartement verwerven via erfenis of schenking) werd sinds 1 september 2022 vervangen door Mijn VerbouwLening.

Wat is de Mijn Verbouwlening?

Energie verbruiken neemt vandaag een grote hap uit het gezinsbudget. Toch kan je flink besparen op de energiefactuur door te investeren in maatregelen die het energieverbruik verminderen. Deze investeringen kosten echter ook geld en dat budget heb je niet altijd direct voorhanden. Een energiezuinige verbouwing hoeft niet duurder te zijn dan een andere verbouwing. Als inwoner van Hamme kan je via Energiehuis BEA (Beheer Energie Aalst) goedkoop een bedrag ontlenen om energiebesparende investeringen mee uit te voeren.

Voor wie?

1. Particuliere eigenaar-bewoners uit de laagste en middelste inkomenscategorie

 • De aanvrager is eigenaar van de woning en is er gedomicilieerd of zal er uiterlijk binnen de 36 maand gedomicilieerd zijn, of de aanvrager is eigenaar via erfenis of schenking (domicilie is dan niet vereist).
 • Mijn Verbouwlening kan in combinatie met een lopende hypothecaire lening, voor zover er voldoende terugbetalingscapaciteit blijft. Dit zal blijken uit de analyse door het Energiehuis.

Hierbij wordt rekening gehouen met de onderstaande inkomensgrenzen.

 • Alleenstaande: maximaal inkomen van € 51.840,00.
 • Alleenstaande met 1 persoon ten laste of koppel zonder persoon ten laste: maximaal inkomen van € 74.060,00. Dit bedrag wordt met € 4.160,00 verhoogd per persoon extra ten laste.
 • Er wordt rekening gehouden met het inkomen dat vermeld staat op het laatst beschikbare aanslagbiljet personenbelasting op het ogenblik dat u Mijn VerbouwLening aanvraagt.
2. Particuliere verhuurders

 • Via een sociaal verhuurkantoor: geen inkomensgrenzen, wel beschikken over een overeenkomst met het sociaal verhuurkantoor.
 • Geconventioneerde verhuur (particuliere verhuur): geen inkomensgrenzen, maximale huurprijs mag niet boven 900 euro liggen. Per aangegane leningschijf van € 15.000,00 moet een maandelijkse huurkorting van € 20,00 verrekend worden.
3. Particulieren die een woning verwerven via erfenis of schenking


Als je een woning of appartement verwerft via erfenis of schenking in volle eigendom, kan je sinds september 2022 niet langer een Energielening+ afsluiten bij het Energiehuis. Je kan wel in aanmerking komen voor Mijn VerbouwLening (tot eind 2024), als je op basis van jouw inkomen behoort tot de laagste of middelste inkomensgroep van Mijn VerbouwPremie (ook indien je niet in deze woning gaat wonen). Indien de erfenis (datum overlijden) of schenking plaatsvond voor 1 september 2022, zal je wel nog een energielening+ kunnen afsluiten bij het Energiehuis. 

4. Niet commerciële instellingen of coöperatieve vennootschappen

 • Voor gebouwen waarop ze een zakelijk recht hebben, en voor eigen gebruik aanwenden.
 • Voor woningen die worden verhuurd via een sociaal verhuurkantoor.
 • Voor woningen die worden verhuurd via geconventioneerde huur (pariculiere verhuur).
5. Verenigingen voor mede-eigenaars

Een VME kan beroep doen op Mijn VerbouwLening met een looptijd tot 25 jaar en met leenbedragen tot 60.000 euro voor het gebouw aangevuld met € 25.000,00 per appartement. 

Voor welke gebouwen?

Jouw woning/appartement moet voldoen aan onderstaande voorwaarden om in aanmerking te komen voor Mijn VerbouwLening:

 • De woning of het appartement moet minstens 15 jaar oud zijn op de aanvraagdatum.
 • Voor investeringen in zonneboiler, (hybride) warmtepomp, warmtepompboiler, zonnepanelen, volstaat het dat de woning of het gebouw:
  • vóór 1 januari 2014 werd aangesloten op het elektriciteitsdistributienet
  • of de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is meer dan 5 jaar geleden verleend, de woning of het gebouw voldoet aan de op haar van toepassing zijnde EPB-eisen en de EPB-aangifte is ingediend binnen de decretaal voorziene termijn.

Voor welke werken?

Je kan Mijn VerbouwLening aanvragen voor onderstaande categorieën van werken (dit zijn alle categorieën van werken binnen Mijn VerbouwPremie). Per categorie van werken is een maximaal ontleenbedrag voorzien.

 • dakrenovatie (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. btw)
 • buitenmuurrenovatie (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. btw)
 • renovatie van vloeren en funderingen (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. btw)
 • renovatie van ramen en deuren (glas en buitenschrijnwerk) (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. btw)
 • binnenrenovatie (met een maximum factuurbedrag van € 5.000,00 + btw)
 • elektriciteit en sanitair (met een maximum factuurbedrag van € 7.500,00 euro +btw)
 • (hybride) warmtepomp (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. btw)
 • warmtepompboiler (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. btw)
 • zonneboiler (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. btw)
 • condensatieketel op gas (enkel van toepassing voor verhuur via een sociaal verhuurkantoor en voor de laagste inkomenscategorie, beperkt tot bedrag op de factuur, incl. btw, aan te vragen tot 30-06-2026)
  • Laagste inkomenscategorie : Je bent alleenstaand met een jaarlijks inkomen kleiner dan of gelijk aan € 40.730,00 voor premieaanvragen vanaf 1 januari 2023. Je bent alleenstaand met 1 persoon ten laste of een koppel zonder persoon ten laste met een jaarlijks inkomen kleiner dan of gelijk aan € 57.020,00 voor premieaanvragen vanaf 1 januari 2023. Per extra persoon ten laste dien je in beide scenario’s bovenstaand bedrag met € 4.160,00 te verhogen voor aanvragen in 2023.
 • Zonnepanelen (het volledige bedrag van de factuur, incl. btw komt in aanmerking). Alleen voor zonnepanelen die voldoen aan de voorwaarden van de Premie voor zonnepanelen van Fluvius.

Bedrag en kosten

 • Voor een bedrag van minimaal 1250 euro tot maximaal € 60.000,00
 • Voor VME's: € 60.000,00 + € 25.000,00 per appartement
 • Met een afbetalingstermijn van maximaal 25 jaar
 • Deze lening is renteloos (0% intrest), zolang de wettelijke rente onder 3% blijft. Als de wettelijke rente op jaarbasis hoger is dan 3%, dan zal de intrest voor Mijn VerbouwLeningen stijgen boven 0%.
 • Voor aanvragen van Mijn VerbouwLening vanaf 1 februari 2023 bedraagt de rentevoet 2,25% voor de looptijd van de lening. Dit is een korting van 3% op de wettelijke rentevoet (die momenteel 5,25% bedraagt).
 • Er zijn geen dossierkosten
 • Vervroegde (volledige of gedeeltelijke) afbetaling is kosteloos mogelijk
 • De Mijn VerbouwPremie die na de werken wordt aangevraagd wordt verplicht gebruikt als vervroegde aflossing.

Hoe vraag je de Mijn VerbouwLening aan?

Energiehuis BEA werkt enkel op afspraak! Vraag telefonisch of via e-mail een aanvraagdocument aan of download het van de website. Begin met het verzamelen van de nodige documenten en probeer het formulier zo volledig mogelijk voor te bereiden. Aansluitend kan je gerust een persoonlijke afspraak maken met één van onze medewerkers. Energiehuis BEA maakt dan graag de nodige tijd vrij om samen de documenten te doorlopen.

Breng zeker een kopie mee van de volgende zaken:

 • Ingevuld aanvraagformulier
 • Geparafeerd kredietreglement
 • Attest "bewijs gezinssamenstelling"
 • Kopie van de identiteitskaart(en) recto verso en bankkaart
 • Bewijs eigendomstitel (akte aankoop, schenking, erfenis, kadasterfiche...)
 • 3 laatste loonfiches, pensioenfiches, bewijzen van uitkeringen...
 • Bewijzen van eventuele andere inkomsten (groeipakket, alimentatie)
 • Meest recente aanslagbiljet personenbelasting
 • Volledige en gedetailleerde offerte(s) (met vermelding van technische gegevens en isolatiewaarden) van geplande werken
 • Laatste jaarafrekening energieleverancier
 • Enkel voor eigenaar-verhuurder: huurcontract of samenwerkingsovereenkomst (met SVK)

Procedure

Bezorg alles aan Energiehuis BEA, na afspraak in het administratief centrum. Vanaf het moment dat het dossier volledig is krijgt jouw dossier ook een officieel volgnummer. Energiehuis BEA doet dan een financiële analyse en bereidt het dossier verder voor. Een volledig dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het VEKA. Je wordt aansluitend door Energiehuis BEA op de hoogte gebracht van de beslissing. Is deze positief dan kan je de facturen ter betaling voorleggen.

Een afspraak maken kan telefonisch op 0800 930 30 of via energiehuisbea@aalst.be

Je kan ook terecht bij een deskundige van energiehuis BEA tijdens één van de zitdagen in ons Woonloket.  Maak uw afspraak op nummer 052 47 56 22