Jeugdwerkinitiatieven die gehuisvest zijn in gemeentelijke infrastructuur, kunnen bij het lokaal bestuur een aanvraag indienen voor het gratis leveren van materialen om zelf werken uit te voeren aan de hen toegewezen lokalen en terreinen in het kader van hun jeugdwerking.

Voorwaarden

De werken hebben tot doel om de gemeentelijke infrastructuur te herstellen of te verbeteren. Het geniet de voorkeur dat het initiatief zelf kleine werken uitvoert om de infrastructuur in stand te houden. We denken hierbij aan schilderwerken, kleine herstellingen aan deuren, ramen, leidingen, … die door de vrijwilligers of beroepskrachten zelf kunnen uitgevoerd worden.

Werken die de deskundigheid van een vakman vereisen komen niet in aanmerking tenzij de kosten van deze vakman gedragen worden door de aanvrager.

Procedure

  • Alle werken en veranderingen aan gemeentelijke infrastructuur, op kosten van de vereniging of waarvan de materialen betaald worden door het lokaal bestuur, dienen vooraf voorgelegd te worden aan het college van burgemeester en schepenen.
  • Aanvragen gebeuren op het daartoe bestemde aanvraagformulier en kunnen tot uiterlijk 1 oktober ingediend worden bij Team jeugd.    
  • Een personeelslid van Team gebouwen onderzoekt de aanvraag, maakt een bestek op van de benodigde materialen en brengt een advies uit over de noodzakelijkheid van de werken. Het college beslist op advies van Team openbaar domein of de materialen geheel of gedeeltelijk kunnen aangekocht worden.
  • Het lokaal bestuur staat in voor de aankoop van de materialen. Na opmaak van een bestelbon of gunningsbrief kunnen de materialen afgehaald worden door de aanvrager of worden zij geleverd door Team gebouwen.
  • Na uitvoering van de werken controleert een personeelslid van Team gebouwen de besteding van de geleverde materialen. Wanneer blijkt dat de materialen niet of slechts gedeeltelijk voor de gemeentelijke jeugdwerkinfrastructuur werden aangewend, dan kan de kostprijs van de materialen geheel of gedeeltelijk teruggevorderd worden. Bij ondeskundig gebruik van de materialen voor de bedoelde herstelling of sanering, kunnen volgende aanvragen geweigerd worden.

Regelgeving

Reglement subsidiëring herstellen of saneren van gemeentelijke jeugdwerkinfrastructuur door particuliere jeugdwerkinitiatieven.

Deel deze pagina