Om het oppervlakte- en grondwater te beschermen tegen nutriëntenverliezen bereidt de Vlaamse overheid het zevende mestactieplan (MAP 7) voor in uitvoering van de Nitraatrichtlijn. Vlaanderen ambieert met MAP 7 de nodige maatregelen te nemen om de nutriëntenverliezen uit land- en tuinbouw te reduceren, en aldus de waterkwaliteit in lijn te brengen met de Europese doelen, zoals voorzien in de Europese wetgeving met name de Nitraatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water en de Drinkwaterrichtlijn en binnen de timing en bepalingen van deze richtlijnen, voor zover landbouw daar verantwoordelijk voor is.

Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een  plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgemaakt. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vind je onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden. De kennisgevingsnota die al eerder ter inzage gelegd werd, is aangepast op basis van het landbouwakkoord dat in februari 2024 werd gesloten tussen de Vlaamse regering en een aantal landbouworganisaties.

Je wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure. Je kan van 5 juli 2024 tot en met 2 september 2024 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. Je kan aangeven welke aanvullende milieueffecten volgens jou onderzocht moeten worden en op welke manier dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor alternatieven. De inspraakelementen, ingediend tijdens de vorige inspraakperiode (vanaf 14 juni 2023) vervallen wel door herstart van de procedure, en dienen daarom opnieuw of aangepast ingediend te worden.

De kennisgevingsnota kan geraadpleegd worden via de volgende kanalen:

Tot en met 2 september 2024 kan je je opmerkingen bezorgen:

Je kan jouw reactie ook ter plekke afgeven aan het Team Omgevingseffecten in Brussel of ze met de post versturen naar onderstaand adres:

Departement Omgeving
Team Omgevingseffecten
Plan-MER MAP 7 (PL0301)
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 BRUSSEL

Voor meer informatie over milieueffectrapportage surf je naar omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage of bel je naar het gratis nummer 1700.

Deel deze pagina