22
mrt
2021

Van maandag 22 maart 2021 tot en met dinsdag 21 september 2021 kan iedereen een zienswijze indienen over het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 en bijbehorende bijlagen, namelijk de ontwerpteksten voor de stroomgebiedbeheerplannen, overstromingsrisicobeheerplan en Programma Noordzee voor de periode 2022-2027. Ook kan je een zienswijze indienen over het milieueffectrapport en de passende beoordeling van deze plannen.

Toekomstbestendig water in Nederland

Nederland en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We leven met, naast, op en in het water. Er liggen grote opgaven voor het waterdomein; Nederland moet zich aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering, we moeten blijven werken aan een goede bescherming tegen overstromingen en aan een klimaatrobuuste zoetwatervoorziening tegen toenemende droogte. Ook de zorg voor goede waterkwaliteit en duurzame drinkwatervoorziening verdient aandacht.

Daarnaast zijn allerlei functies afhankelijk van water, zoals de scheepvaart, de landbouw en de natuur. Op de Noordzee moeten vele functies, waaronder de opgaven voor windenergie, natuurontwikkeling, duurzame visserij, scheepvaart en zandwinning, in balans met elkaar een plek krijgen. Om aan te geven hoe we omgaan met de uitdagingen van ons water, ontwikkelt de Rijksoverheid het Nationaal Water Programma 2022-2027. Dit doen de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gezamenlijk. In het Nationaal Water Programma 2022-2027 beschrijft de Rijksoverheid de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid en de uitvoering ervan in de rijkswateren en -vaarwegen.

 Meer informatie

Bezwaren, opmerkingen en adviezen indienen

Inspraakinstructies:

 • Digitaal
 • Wij ontvangen jouw zienswijze bij voorkeur digitaal via het zienswijzenformulier op de projectpagina. Je kan bijlagen met je zienswijze meesturen (maximaal 25 Mb per document). Als je de zienswijze indient voor iemand anders, moet je ook een machtigingsformulier meesturen.
 • Schriftelijk
 • Je kan jouw zienswijze naar onderstaand adres versturen:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  Directie Participatie
  o.v.v. (PROJECTNAAM)
  Postbus 20901
  2500 EX Den Haag
 • Mondeling
 • Wil je jouw zienswijze mondeling geven? Dan kan je een afspraak maken via de directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, telefoon (070) 456 89 99. Je wordt dan teruggebeld door een notulist, die jouw zienswijze zal noteren.

Deel deze pagina