Notarissen en immobiliënkantoren moeten bij de verkoop van vastgoed bepaalde wettelijk vastgelegde inlichtingen verschaffen. Deze inlichtingen worden bij het gemeentebestuur aangevraagd in de vorm van een stedenbouwkundig uittreksel en/of notariële inlichtingen.

 Voor online aanvragen moet je eerst aangemeld zijn op de website.

 

Stedenbouwkundig uittreksel

Een stedenbouwkundig uittreksel is de combinatie van een uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister.

 • Het plannenregister bevat alle informatie over bestaande ruimtelijke plannen op alle niveau's (uitvoeringsplannen, gewestplannen, plannen van aanleg, stedenbouwkundige verordeningen). Een uittreksel uit het plannenregister geeft een overzicht van alle plannen die van toepassing zijn voor een bepaald perceel.
 • Het vergunningenregister is een databank waarin afgeleverde vergunningen, weigeringen, inbreuken op de stedenbouwwetgeving, stedenbouwkundige attesten, planologische attesten en verkavelingsvergunningen zijn opgenomen. Een uittreksel uit het vergunningenregister geeft een overzicht van alle afgeleverde, geweigerde vergunningen voor een bepaald perceel.                                            Opgelet: Enkel door de gemeente gekende stedenbouwkundige inbreuken kunnen worden meegedeeld. Het is mogelijk dat er op het perceel inbreuken aanwezig zijn die niet gekend zijn door de gemeente omdat hiervoor nooit een Proces-verbaal van bouwmisdrijf werd opgemaakt. Deze niet gekende maar toch bestaande inbreuken zijn de verantwoordelijkheid van de eigenaar! We raden dan ook aan om een grondige controle te (laten) doen van de officieel vergunde en de bestaande toestand.
 • De informatie betreft een momentopname op de dag van afgifte van het uittreksel. Indien je als notaris of vastgoedmakelaar een uittreksel vraagt namens een burger, is het van belang dat je dit duidelijk communiceert naar je cliënt.

Notariële inlichtingen

 • In het inlichtingenformulier vastgoedinformatie is naast het stedenbouwkundig uittreksel eveneens bijkomende informatie opgenomen betreffende milieu en natuur, milieuvergunningen, huisvesting, grond- en pandenbeleid en economie, bescherming onroerend erfgoed, erfdienstbaarheden van openbaar nut en gemeentelijke belastingen en heffingen.
 • Dit formulier wordt opgesteld op basis van de informatie waarover de gemeente beschikt op de datum van de opmaak. Ook de notaris heeft toegang tot een aantal metadata, aangereikt door de Vlaamse overheid. Het formulier verzekert dus géén volledigheid.
 • Vastgoedinformatie wordt standaard afgeleverd inclusief stedenbouwkundig uittreksel.

Voorwaarden

De aanvraag gebeurt per perceel of per groep van aan elkaar palende percelen die van eenzelfde eigenaar zijn.

Percelen die niet aan elkaar palen, zijn steeds onderwerp van een aparte aanvraag.

Procedure

 • Registratie (eenmalig)
  Om een aanvraag in te dienen, dien je geregistreerd te zijn in ons systeem. De registratie gebeurt steeds op basis van een e-mailadres. Na de registratie dien je dit te melden op volgend e-mailadres: christophe.ceuppens@hamme.be, zodat we je account aan het aanvraagformulier kunnen koppelen.
 • Vul het aanvraagformulier notariële inlichtingen in.
 • Je aanvraag wordt verwerkt binnen een ordetermijn van 30 dagen.
 • De factuur wordt samen met de inlichtingen verzonden en achteraf aan de gemeente betaald door middel van overschrijving.

Bedrag

 • een stedenbouwkundig uittreksel: € 50,00
 • notariële inlichtingen: € 62,00

Deel deze pagina