Notarissen en immobiliënkantoren moeten bij de verkoop van vastgoed bepaalde wettelijk vastgelegde inlichtingen verschaffen. Deze inlichtingen worden bij het gemeentebestuur aangevraagd in de vorm van een stedenbouwkundig uittreksel en/of notariële inlichtingen.

Stedenbouwkundig uittreksel

Een stedenbouwkundig uittreksel is de combinatie van een uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister.

  • Het plannenregister bevat alle informatie over bestaande ruimtelijke plannen op alle niveau's (uitvoeringsplannen, gewestplannen, plannen van aanleg, stedenbouwkundige verordeningen). Een uittreksel uit het plannenregister geeft een overzicht van alle plannen die van toepassing zijn voor een bepaald perceel.
  • Het vergunningenregister is een databank waarin afgeleverde vergunningen, weigeringen, inbreuken op de stedenbouwwetgeving, stedenbouwkundige attesten, planologische attesten en verkavelingsvergunningen zijn opgenomen. Een uittreksel uit het vergunningenregister geeft een overzicht van alle afgeleverde, geweigerde vergunningen voor een bepaald perceel.

Notariële inlichtingen

Notariële inlichtingen geven een overzicht van alle plannen en vergunningen die niet zijn opgenomen in het plannen- en vergunningenregister (bijv. rooilijnplannen, milieuvergunningen) en alle mogelijke info i.v.m. milieu en natuur, huisvesting, beschermd onroerend erfgoed, erfdienstbaarheden van openbaar nut en gemeentelijke belastingen en heffingen voor dit perceel.

Bedrag

  • een stedenbouwkundig uittreksel: € 50,00
  • notariële inlichtingen: € 62,00

 

Deel deze pagina