23
sep
2020

Ten laatste op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 voor Schelde en Maas en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen.

Stroomgebiedbeheerplannen

De plannen zullen maatregelen en acties bevatten voor een verbetering van het grondwater en oppervlaktewater en voor de bescherming tegen overstromingen en droogte. Ook de zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die vastleggen hoe en wanneer het afvalwater van alle huizen in Vlaanderen gezuiverd wordt, zijn in de stroomgebiedbeheerplannen opgenomen.

De stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas bestaan uit verschillende delen. Naast een beheerplan voor de Vlaamse delen van de stroomgebiedsdistricten van Schelde en Maas, is er een maatregelenprogramma en zijn er deelplannen voor de elf bekkens en voor de zes grondwatersystemen in Vlaanderen.

Overzicht plandelen en acties

Op www.volvanwater.be krijg je een overzicht van de plandelen en acties die voor jouw gemeente relevant zijn. Via geoloketten kom je te weten welke acties in jouw buurt gepland zijn of hoe het afvalwater in jouw straat gezuiverd wordt. Je vindt er ook bijkomende documentatie over de plannen.

Openbaar onderzoek

Tot en met 14 maart 2021 kan je jouw mening geven over de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027. De documenten kan je nalezen op www.volvanwater.be.

Jouw mening en suggesties ontvangen we graag via het invulformulier. Alle opmerkingen en adviezen worden in overweging genomen bij de voorbereiding van de definitieve ontwerpplannen die aan de Vlaamse Regering voorgelegd worden.

Deel deze pagina