29
dec
2020

Aanvraag tot erkenning als ramp

Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020 voert nieuwe bepalingen in omtrent de erkenning van uitzonderlijke weersverschijnselen als ramp. https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1033800&param=inhoud&ref=search&AVIDS=

Belangrijke wijzigingen: 
  • het Vlaams Rampenfonds is vanaf 1 januari 2020 bevoegd voor de erkenning en de eventuele vergoeding van alle weersverschijnselen. Er wordt niet langer een onderscheid gemaakt tussen algemene rampen en landbouwrampen. Alle schade veroorzaakt door erkende uitzonderlijke weersomstandigheden worden gegroepeerd als 'ramp' en worden behandeld door het Vlaams Rampenfonds.
    Voor rampen die zich voordeden tot eind 2019 blijft het onderscheid tussen algemene rampen (behandeld door het Vlaams Rampenfonds) en landbouwrampen (met enkel landbouwschade), behandeld door het Departement Landbouw & Visserij, bestaan.
  • Vanaf heden zijn het niet langer de gemeentebesturen, maar de schadelijders zelf, die binnen zestig dagen na het schadelijk weersverschijnsel een aanvraag tot erkenning moeten indienen als ramp bij het Vlaams Rampenfonds. De aanvraag wordt bij voorkeur ingediend via het e-loket dat het Vlaams Rampenfonds ter beschikking stelt. Dit biedt het voordeel dat je onmiddellijk een bevestiging krijgt van de ontvangst van jouw melding en dat je over een persoonlijk meldingsnummer beschikt. Via e-mail word je automatisch op de hoogte gesteld van de eventuele erkenning van het schadelijk weersverschijnsel, zodat je, als je in aanmerking komt, via het e-loket een aanvraag voor het bekomen van een tegemoetkoming kan indienen.
  • Voor schade die werd geleden door een uitzonderlijk weersverschijnsel dat zich voordeed tussen 1 januari 2020 en 9 november 2020 kan, bij wijze van overgangsmaatregel, een aanvraag tot erkenning worden ingediend tot en met 8 januari 2021.

Voor verdere inlichtingen kan je terecht op de website van het Vlaams Rampenfonds of op rampenfonds@vlaanderen.be.

Gemeentelijke schattingscommissie

Heb je schade aan jouw land- of tuinbouwteelten door natuurrampen, zoals aanhoudende droogte of hevige neerslag? Dan kan je nog steeds een beroep doen op de gemeentelijke schattingscommissie.
In deze commissie zetelen verschillende experten en ook een afvaardiging van het college van burgemeester en schepenen.

De processen-verbaal van vaststelling van schade aan teelten die deze schattingscommissie opmaakt, kunnen belangrijk zijn voor:

  • fiscale maatregelen (bij forfaitaire belasting)
  • de controle van bijzondere opbrengstverliezen bij producenten die genieten van premies voor bepaalde akkerbouwgewassen
  • de eventuele toekenning van een uitstel van betaling voor de VLIF-dossiers
  • een eventuele tussenkomst van het Rampenfonds in geval van landbouw- of algemene ramp

Wil je teeltschade laten vaststellen? Dan neem je contact op met de dienst landbouw van de gemeente, afdeling vergunningen.
Uiterlijk 7 dagen na de ramp meld je de schade aan de bevoegde dienst met de vraag tot samenkomst van de gemeentelijke schattingscommissie.      

Brede weersverzekering

Vanaf 1 januari 2020 wordt de tussenkomst van het Vlaams Rampenfonds bij een landbouwramp afgebouwd. Tegelijkertijd voorziet de Vlaamse overheid in een premiesubsidie bij het afsluiten van een erkende brede weersverzekering.
Met een brede weersverzekering verzekeren ondernemers met een open teelt, zoals fruitteelt of akkerbouw, zich bij een private verzekeraar tegen schade aan gewassen door extreme en ongunstige weersomstandigheden. Een erkende brede weersverzekering dekt minstens de fenomenen storm, hagel, vorst, ijs, regenval en droogte.

Premiesubsidie
Als actieve landbouwer kan je voor het afsluiten van een erkende brede weersverzekering van 2020 tot en met 2022 een subsidie ontvangen die 65% bedraagt van de jaarlijkse verzekeringspremie.
Vanaf 2023 tot en met 2026 bedraagt de subsidie 65% van de premie voor de grootste verzekerde oppervlakte in de periode 2020-2022. De premie voor bijkomende oppervlakte zal gesubsidieerd worden in functie van het beschikbare budget. De betalingsaanvraag voor deze subsidie gebeurt via de verzamelaanvraag in het voorjaar van elk jaar.   

Tussenkomst Vlaams Rampenfonds
Vanaf 2020 is een tussenkomst van het Vlaams Rampenfonds voor schade aan niet-verzekerde teelten enkel nog mogelijk op voorwaarde dat een deel van jouw bedrijfsareaal verzekerd is via een erkende brede weersverzekering. Hoe meer je laat verzekeren, hoe groter de tussenkomst voor niet-verzekerde teelten. De komende jaren wordt de tussenkomst van het Vlaams Rampenfonds verder afgebouwd. Vanaf 2025 is een tussenkomst niet meer mogelijk.
Meer informatie vind je op de website van het Departement Landbouw en Visserij.

Deel deze pagina