Deze subsidie houdt rekening met een aantal factoren en dient:

  • om te komen tot een evenwichtige, rechtvaardige en verantwoorde subsidieverdeling.
  • om een positieve evolutie van het gemeentelijk sportgebeuren in de lokale sportclubs te kunnen waarnemen.
  • om een goede en efficiënte werking van de lokale sportverenigingen aan te moedigen.
  • om deskundigheid en kadervorming in de lokale sportverenigingen aan te moedigen.
  • om uiteindelijk zoveel mogelijk inwoners van Hamme in beweging/aan het sporten te krijgen!

Voorwaarden

Basisvoorwaarden om als sportvereniging in aanmerking te komen voor deze subsidie:

  • erkend zijn door de gemeente of aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie.
  • ten minste reeds één jaar actief zijn.
  • minstens uit tien leden bestaan, die actief aan sport doen.
  • nog steeds actief zijn op het ogenblik van de uitbetaling van de subsidie .
  • een sporttak beoefenen die behoort tot één van de sporten vermeld in de lijst in bijlage.

Procedure

Subsidieformulieren worden door de sportdienst aan alle leden van de sportraad automatisch verstrekt vóór 1 september. De formulieren kunnen voor verenigingen die geen lid zijn van de sportraad bekomen worden bij de gemeentelijke sportdienst of zijn te downloaden van de gemeentelijke website. De gevraagde gegevens hebben betrekking op het werkingsjaar van 1 augustus tot en met 31 juli.  Het volledig en correct ingevulde subsidieformulier wordt aan de sportdienst bezorgd vóór datum van 1 oktober van het nieuwe werkingsjaar.

Elke vereniging waarvan het subsidieformulier laattijdig door de sportdienst wordt ontvangen, zal geen aanspraak kunnen maken op de subsidie voor het betrokken werkingsjaar. De opgevraagde bijlagen (zie verder) dienen genummerd toegevoegd te worden bij het subsidieformulier. De uitbetalingsverdeling dient gegund te worden door het College van Burgemeester en Schepenen vóór datum van 31 december van elk dienstjaar binnen het MJP 2014-2019.

Deel deze pagina