De volgende verkiezingen vinden plaats op zondag 26/05/2019. Op deze datum kiezen we een nieuw Vlaams, federaal en Europees parlement.

In België geldt de stemplicht. Elke Belg vanaf de leeftijd van 18 jaar heeft stemplicht, ook al bevindt hij zich in het buitenland.

 • Een EU-onderdaan kan zijn stem uitbrengen bij de Europese verkiezingen en bij de gemeenteraadsverkiezingen.
 • Vreemdelingen van buiten de Europese Unie kunnen enkel deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.
 • Vreemdelingen (zowel van binnen als buiten de Europese Unie) kunnen dus niet deelnemen aan de federale verkiezingen, de regionale verkiezingen en de verkiezingen voor de provincieraad.

Wens je als EU-onderdaan of als vreemdeling van buiten de Europese Unie te stemmen, dan dien je hiervoor een aanvraag in. Eenmaal je stemrecht verkregen hebt, ben je ook verplicht om te gaan stemmen. Je kan vervolgens stemmen in het land van herkomst of je schrijft je in op de kiezerslijst van je gemeente (je mag dan enkel stemmen op Belgische lijsten).

Welke verkiezingen zijn er en wanneer vinden ze plaats?
 • Federale verkiezingen

De verkiezingen voor de vervanging van de aftredende volksvertegenwoordigers en senatoren vinden plaats op de eerste zondag die volgt op het verstrijken van een termijn van vier jaar die ingaat op de dag waarop de gecoöpteerde senatoren zijn aangewezen bij de vorige verkiezing. Indien die zondag samenvalt met een wettelijke feestdag, wordt de verkiezing uitgesteld tot de volgende zondag.

 • Gemeente- en Provincieraadsverkiezingen hebben van rechtswege plaats om de zes jaar, op de tweede zondag van oktober.

 • Verkiezingen van het Europees en van het Vlaams Parlement

Overeenkomstig de beslissing van de Raad van de Europese Gemeenschappen vindt de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement om de vijf jaar plaats. De Koning stelt de datum van de verkiezingen vast. De verkiezing van de Vlaamse Raad heeft op dezelfde datum plaats.

Voorwaarden

Om kiesgerechtigd te zijn moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Belg zijn, ten laatste op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten.
 • De volle leeftijd van 18 jaar bereikt hebben, ten laatste op de dag van de verkiezingen (= leeftijdsvoorwaarde).
 • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van je gemeente, ten laatste op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten (= inschrijvingsvoorwaarde).
 • Je mag niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Wil je je als EU-onderdaan laten inschrijven voor bepaalde verkiezingen, dan moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De volle leeftijd van 18 jaar bereikt hebben, ten laatste op de dag van de verkiezingen.
 • Je mag niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht.
 • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente (je hoofdverblijfplaats).

Vreemdelingen van buiten de Europese Unie die zich willen laten inschrijven voor de verkiezingen moeten aan 2 extra voorwaarden voldoen:

 • Op het ogenblik van de aanvraag, moet je 5 jaar ononderbroken je hoofdverblijf in België hebben.
 • Je moet een verklaring afleggen (op het inschrijvingsformulier) waarin je je ertoe verbindt de Grondwet, de wetten van het Belgisch volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven.

Procedure

Iedere persoon die ingeschreven is op de kiezerslijst, wordt opgeroepen en moet zich aandienen in het stembureau.

Een EU-onderdaan of vreemdeling van buiten de Europese Unie die wil deelnemen aan de verkiezingen moet zich eerst laten inschrijven op de kiezerslijsten. Eenmaal hij zich geregistreerd heeft, is hij eveneens verplicht te stemmen.

De kiezers ingeschreven op de kiezerslijst ontvangen een oproepingsbrief per post. Indien je jouw oproepingsbrief niet ontvangt of verliest, kan je tot op de dag van de verkiezingen een duplicaat aanvragen bij Team burgerzaken. Je ontvangt dan gratis een duplicaat van je oproepingsbrief op vertoon van je identiteitskaart.

Op de dag van de verkiezingen ga je met je oproepingsbrief naar het stembureau dat vermeld staat op je oproepingsbrief om te stemmen.

Controle van de kiezerslijsten

Iedere persoon kan tot de twaalfde dag vóór de verkiezingsdag voor zichzelf of voor een ander laten nagaan of hij op de kiezerslijst is ingeschreven. Het voorleggen van de identiteitskaart volstaat om deze aanvraag te doen.
Enkel de politieke partijen en de kandidaten kunnen een afschrift krijgen van de kiezerslijst.

Hoe stem je geldig met potlood en papier?

Meebrengen

 • Identiteitskaart (eID) of verblijfskaart (eVK)
 • Oproepingsbrief

Bedrag

Gratis.

Uitzonderingen

Op de dag van de verkiezingen wordt Team burgerzaken geïnstalleerd in sporthal Meulenbroek, Kaaiplein 32, 9220 Hamme.

Regelgeving

Lokaal bestuur Hamme verwerkt uw gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij uw rechten strikt in acht. Voor meer informatie en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zie https://www.hamme.be/privacy.

Deel deze pagina