Wanneer je op de verkiezingsdag in de onmogelijkheid verkeert om te gaan stemmen, dan kan je een andere kiesgerechtigde machtigen om in jouw naam te stemmen.

Voorwaarden

Wie kan een ander machtigen om in zijn plaats te stemmen?

1)     De kiezer die wegens ziekte of handicap niet in staat is om zich naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd te worden. Deze onbekwaamheid moet blijken uit een medisch attest. Geneesheren die als kandidaat voor de verkiezing zijn voorgedragen, mogen een dergelijk attest niet afgeven.

2)     De kiezer die om beroeps- of dienstredenen

  • in het buitenland verblijft, alsook de kiesgerechtigde leden van het gezin die daar verblijven.
  • zich de dag van de stemming in het land bevindt, maar in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau te melden.

Dit moet blijken uit een attest van de militaire of burgerlijke overheid of van de werkgever.

3)     De kiezer die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent en de leden van het gezin die met de betrokkene samenwonen. De uitoefening van het beroep moet blijken uit een attest van de burgemeester van de gemeente waar de betrokkene in het bevolkingsregister is ingeschreven.

4)     De kiezer die de dag van de stemming ten gevolge van een rechterlijke maatregel niet over zijn vrijheid beschikt. Deze toestand wordt bevestigd door de directie van de inrichting waar de betrokkene zich bevindt.

5)     De kiezer die omwille van zijn geloofsovertuiging in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau te melden. Deze onmogelijkheid moet blijken uit een attest afgegeven door de religieuze overheid.

6)     De student die zich, om studieredenen, in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden. Dit moet blijken uit een attest afgeleverd door de schooldirectie.

7)     De kiezer die op de dag van de stemming tijdelijk verblijft in het BUITENLAND wegens vakantie (of andere niet beroepsreden) en zich bijgevolg in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden (als je je op een reisbestemming in het binnenland bevindt, dan kan je geen volmacht geven). Dit moet blijken door de voorlegging van bewijsstukken of door het invullen van een verklaring op erewoord aan een loket bij Team burgerzaken. Daar wordt dan een attest van tijdelijk verblijf in het buitenland afgegeven dat de afwezigheid staaft. De aanvraag voor dit laatste punt moet gebeuren de laatste zaterdag vóór de dag van de stemming.

Wie kan gemachtigd worden om voor een andere persoon te stemmen?
  • Als gemachtigde kan elke kiezer (ook een kiezer uit een andere gemeente) aangewezen worden.
  • Elke gemachtigde mag slechts één volmacht hebben.
  • De gemachtigde moet stemgerechtigd zijn voor de verkiezing waarvoor hij/zij de volmacht draagt.

Procedure

Het volmachtformulier waarop de volmacht wordt gegeven kan je tot op de dag van de verkiezingen downloaden of afhalen bij Team burgerzaken.

Wat doet de volmachtgever?

De volmachtgever downloadt een volmachtformulier of haalt het af bij Team burgerzaken, vult het in en ondertekent het. Hij zorgt eveneens voor een bewijs dat het stemmen met volmacht moet wettigen (zie boven).

Wat doet de gemachtigde?

Hij ondertekent eveneens het volmachtformulier. Om bij volmacht te stemmen legt de gemachtigde volgende documenten voor aan de voorzitter van het stembureau waar de volmachtgever ingeschreven is:

  • de eigen identiteitskaart;
  • de eigen oproepingsbrief (om te bewijzen dat men stemgerechtigd is);
  • de oproepingsbrief van de volmachtgever;
  • het volmachtformulier, ingevuld en ondertekend door de volmachtgever en de gemachtigde;
  • het vereiste attest dat bewijst dat de volmachtgever in de onmogelijkheid verkeert om zelf te stemmen (door ziekte, beroepsactiviteit,…).

Na de stemming wordt op de oproepingsbrief van de gemachtigde vermeld: 'Heeft bij volmacht gestemd'.

Je wil niet bij volmacht stemmen?

Wie om een bepaalde reden niet bij volmacht wil of kan stemmen dient de oproepingsbrief en het attest (zie hierboven: doktersattest, werkgeversattest,…) binnen de maand na de dag van de verkiezingen op te sturen per post of te (laten) bezorgen aan het loket van Team burgerzaken.

Aangezien in België de stemplicht geldt, moet men echter al het mogelijke doen om te stemmen.

Bedrag

Gratis.

Uitzonderingen

Opgelet!

Het is de voorzitter van het stembureau van de volmachtgever die beslist of hij/zij de volmachtgeving aanvaardt!

Regelgeving

Lokaal bestuur Hamme verwerkt uw gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij uw rechten strikt in acht. Voor meer informatie en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zie https://www.hamme.be/privacy.

Deel deze pagina