Iedere EU-onderdaan die in België verblijft en die voldoet aan de kiesvoorwaarden, kan zich tot en met 28/02/2019 laten inschrijven op de kiezerslijst voor de verkiezing van het Europees Parlement. Het is niet mogelijk om te stemmen voor de Gewest- en Gemeenschapsparlementen of voor Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Eens ingeschreven op de kiezerslijst, geldt de stemplicht. Dit wil zeggen dat je vanaf dan wettelijk verplicht bent om te gaan stemmen op 26/05/2019.

Voorwaarden

Als je je als EU-onderdaan wil laten inschrijven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, dan moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De volle leeftijd van 18 jaar bereikt hebben, ten laatste op de dag van de verkiezingen;
  • Je mag niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht.
  • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente (je hoofdverblijfplaats).

Procedure

De aanvraag tot inschrijving moet via het inschrijvingsformulier ingediend worden in de gemeente waar je woont.
In Hamme kan de aanvraag om inschrijving op de kiezerslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen gebeuren aan het loket van Team burgerzaken. Hiervoor kom je persoonlijk langs. Je kan het inschrijvingsformulier ook via de post bezorgen aan Team burgerzaken. Je krijgt een ontvangstbewijs aan het loket of dit wordt toegezonden per post.
Let op: Als je het inschrijvingsformulier per post verstuurd, dient een kopie van je identiteitsdocument bijgevoegd worden.

Het college van burgemeester en schepenen gaat na of je aan de kiesbevoegdheidsvoorwaarden voldoet. Zowel over de beslissing tot inschrijving als over de beslissing tot weigering ontvangt je een aangetekende brief.
Als je inschrijving geweigerd wordt, kan je beroep aantekenen tegen deze beslissing. Je stuurt dan binnen de tien dagen een aangetekende brief aan het college van burgemeester en schepenen. Het college doet dan binnen de 8 dagen na ontvangst van je bezwaarschrift uitspraak, waarna de beslissing onmiddellijk per aangetekende brief wordt betekend.

Meebrengen

  • identiteitskaart (eID)
  • eventueel het reeds ingevulde inschrijvingsformulier

Bedrag

Gratis.

Uitzonderingen

  • Personen die meerdere nationaliteiten bezitten (Belgische + andere) worden, indien zij aan alle andere kiesvoorwaarden voldoen, als Belg beschouwd.
  • De EU-onderdanen die zich reeds ingeschreven hebben voor de verkiezing van het Europees Parlement in 2014 of eerder moeten zich niet opnieuw laten inschrijven als kiezer.
  • De EU-onderdanen die zich enkel hebben ingeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14/10/2018 moeten wel opnieuw een aanvraag indienen!

Deel deze pagina