Iedere EU-onderdaan of vreemdeling van buiten de Europese Unie, die in België verblijft en die voldoet aan de kiesvoorwaarden, kan zich tot en met 31 juli 2018 laten inschrijven op de kiezerslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het is niet mogelijk om te stemmen voor het federaal parlement, het Vlaams parlement of de provincieraad. EU-onderdanen kunnen wel een stem uitbrengen voor het Europees parlement.

Eens ingeschreven op de kiezerslijst, geldt de stemplicht. Dit wil zeggen dat je vanaf dan wettelijk verplicht bent om te gaan stemmen op 14 oktober 2018.

Voorwaarden

Als je je als EU-onderdaan wil laten inschrijven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, dan moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De volle leeftijd van 18 jaar bereikt hebben, ten laatste op de dag van de verkiezingen.
 • Je mag niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht.
 • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente (je hoofdverblijfplaats).

Vreemdelingen van buiten de Europese Unie die zich willen laten inschrijven voor de verkiezingen van 14 oktober 2018 moeten aan 2 extra voorwaarden voldoen:

 • Op het ogenblik van de aanvraag, moet je 5 jaar ononderbroken je hoofdverblijf in België hebben.
 • Je moet een verklaring afleggen (op het inschrijvingsformulier) waarin je je ertoe verbindt de Grondwet, de wetten van het Belgisch volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven.
Hoe kan je een wettig verblijf van 5 jaar in België bewijzen?

Gedurende de 5 jaar vóór het indienen van de aanvraag, beschik je over één van de volgende verblijfskaarten of een combinatie van deze kaarten:

 • een Bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister van beperkte duur (A-kaart)
 • een Bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister van onbeperkte duur (B-kaart)
 • een Identiteitskaart voor Vreemdelingen (C-kaart)
 • een EG-Verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen (D-kaart)
 • een Verblijfskaart voor een familielid van een burger van de Unie (F-kaart)
 • een Duurzame Verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie (F+-kaart)
 • een Europese blauwe kaart (H-kaart)
 • een bijlage 15 (tenzij ze werd afgegeven aan vreemdelingen in de hoedanigheid van grensarbeider)
 • een bijlage 19ter (enkel als de bijlage 19ter heeft geleid tot de uitreiking van een F-kaart)
 • een attest van immatriculatie (enkel als de asielaanvraag positief werd afgesloten)

Procedure

De aanvraag tot inschrijving moet via het inschrijvingsformulier ingediend worden in de gemeente waar je woont. In Hamme kan de aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen gebeuren aan het loket van de dienst burgerzaken. Je kan het inschrijvingsformulier ook per post bezorgen aan de dienst burgerzaken. Je krijgt een ontvangstbewijs aan het loket of dit wordt toegezonden per post.
Let op: Als je het inschrijvingsformulier per post verstuurd, dient een kopie van je identiteitsdocument bijgevoegd te worden.

Het college van burgemeester en schepenen gaat na of je aan de kiesvoorwaarden voldoet. Zowel over de beslissing tot inschrijving als over de beslissing tot weigering ontvang je een aangetekende brief. Als je inschrijving geweigerd wordt, kan je beroep aantekenen tegen deze beslissing. Je stuurt dan binnen de tien dagen een aangetekende brief aan het college van burgemeester en schepenen. Het college doet binnen de 8 dagen na ontvangst van je bezwaarschrift uitspraak, waarna de beslissing onmiddellijk per aangetekende brief wordt betekend.

Meebrengen

 • identiteitskaart (eID)
 • eventueel het reeds ingevulde inschrijvingsformulier

Bedrag

Gratis.

Uitzonderingen

Personen die meerdere nationaliteiten bezitten (Belgische + andere) worden, indien zij aan alle andere kiesvoorwaarden voldoen, als Belg beschouwd.

 • De EU-onderdanen en vreemdelingen van buiten de Europese Unie die zich reeds ingeschreven hebben voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2000, 2006 of 2012 moeten zich niet opnieuw laten inschrijven als kiezer.
 • De EU-onderdanen die zich hebben ingeschreven voor de verkiezingen van het Europees Parlement in 2014 moeten wel opnieuw een nieuwe aanvraag indienen!

Deel deze pagina