17
jan
2020

Een besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2019 heeft aangekondigd dat de storm en de rukwinden met een lokaal karakter die hebben plaatsgevonden tussen 9 en 15 maart 2019 als algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van de ramp wordt afgebakend.

De gemeente Hamme is ook opgenomen in de geografische uitgestrektheid van bovenvermelde algemene ramp. Dit betekent dat ook het grondgebied van onze gemeente officieel als rampgebied erkend is en de getroffenen een dossier voor het bekomen van een financiële tegemoetkoming bij het rampenfonds kunnen indienen.  

In het Belgisch Staatblad van 30 december 2019 is dit besluit gepubliceerd. Vanaf de maand die volgt op de publicatie in het Staatsblad, zijnde vanaf 01/01/2020 tot en met 31/03/2020 heb je de tijd om een schadedossier in te dienen bij het Vlaams Rampenfonds.

Wat komt in aanmerking:

 • De goederen die geen "eenvoudig risico" inhouden of de goederen die gedekt zijn door een bijzondere polis;
 • De niet-binnengehaalde oogsten, de levende veestapel buiten het gebouw, de bodem, de teelten en de bosaanplantingen wat de risico’s brand, bliksem, ontploffing, storm, ijs- en sneeuwdruk, overstroming, overvloedige regenval, het overlopen of opstuwen van openbare riolen, aardverschuiving of grondverzakking en aardbeving betreft;
 • De levende veestapel buiten het gebouw wat het risico hagelschade betreft;
 • De voertuigen die niet beschermd staan in een garage of onder een carport;
 • De goederen die niet verzekerd zijn wegens de financiële toestand van het slachtoffer. Het gaat om slachtoffers die op de dag van de ramp een leefloon of een gelijkwaardige financiële hulp ontvingen of die daarvoor in aanmerking kwamen (attest OCMW);
 • De goederen die tot het openbaar domein behoren.

Wat komt niet in aanmerking:

Schade aan goederen die verzekerbaar zijn in het kader van een brandpolis “eenvoudige risico’s”. Ook wanneer je geen vergoeding van jouw verzekeraar ontvangt omdat onderstaande goederen in de brandpolis “eenvoudige risico’s” kunnen uitgesloten worden van een vergoeding;

Voorbeelden van goederen die “verzekerbaar” zijn en niet in aanmerking komen:

 • de gebouwen of gedeelten van gebouwen in opbouw, verbouwing of herstelling en hun eventuele inhoud;
 • de voorwerpen die zich buiten een gebouw bevinden;
 • de constructies die gemakkelijk verplaatsbaar of uiteen te nemen zijn of die bouwvallig of in afbraak zijn, en hun eventuele inhoud;
 • tuinhuisjes, schuurtjes, berghokken en hun eventuele inhoud, afsluitingen en hagen van om het even welke aard;
 • de tuinen, aanplantingen, toegangen en binnenplaatsen, terrassen;
 • inboedel.

II. Goederen die niet verzekerd zijn niettegenstaande dit via een verzekering ‘brand - eenvoudige risico's’ mogelijk was

Alleen als je kan bewijzen dat je op het ogenblik van de ramp recht had op een leefloon of een gelijkwaardige financiële hulpverlening, kan je een aanvraag indienen.

III. Schade aan goederen of delen van goederen met een weeldekarakter

bv: kunstcollecties, zwembaden, tennisvelden, sauna-uitrusting, pleziervaartuigen, enz.

IV. Schade aan goederen veroorzaakt door de schuld, nalatigheid of onvoorzichtigheid van de schadelijder of een derde

bv: rijden met een voertuig in overstroomde straten;
bv: schade ten gevolge van het bevel van een gemeente om dijken te doorbreken;
bv: schade ten gevolge van stressreactie van dieren.

V. Louter esthetische schade

Het betreft schade aan onderdelen van een goed die niet essentieel zijn voor de normale werking van het goed:
bv: hagelschade aan zinken daken waarbij er geen lekken zijn;
bv: hagelschade aan koetswerk voertuig, tenzij aan ruiten, voor- en achterlichten en ruitenwissers.

 • voor goederen die niet verzekerd zijn omwille van de financiële toestand van de getroffene (mensen die een leefloon of een gelijkwaardige uitkering ontvangen)
 • voor de openbare domeingoederen
Hoe aanvragen?

Getroffenen die, rekening houdend met bovenvermelde bepalingen, menen in aanmerking te komen voor een financiële tegemoetkoming bij het Vlaams rampenfonds kunnen contact nemen met het gemeentebestuur van Hamme:

Mevrouw Ginette Van Acker (afdeling vergunningen),
van dinsdag tot zaterdag van 9.00 u. tot 12.00 u.
tel. 052 47 55 00 | ginette.vanacker@hamme.be

Je kan ook zelf de formulieren raadplegen, invullen en het dossier voor 31 maart 2020 overmaken aan het Vlaams rampenfonds: https://overheid.vlaanderen.be/schadevergoeding-rampenfonds-aanvragen

Deel deze pagina