1 Afdelingshoofd omgeving - omgevingsambtenaar RO (A1a-A3a) 

niveau A1a-A3a | voltijds | in statutair verband

Functie

Staat in voor de coördinatie van alle werkzaamheden op gebied van grondgebiedszaken, omgevingsvergunningsbeleid en aanverwante materies binnen de gemeente.

De opdracht bestaat onder andere uit:

 • algemeen beleidswerk binnen het beleidsdomein
 • werken, leveringen en diensten door derden binnen het beleidsdomein
 • administratieve voorbereiding, opstelling, afhandeling en afwerking (met controles ter plaatse) van dossiers
 • adviesverlening inzake allerlei technische en milieudossiers, klachten, meldingen, ...
 • informatieverstrekking (intern en extern)
 • algemene leiding m.b.t. het personeel van de afdeling omgeving

Aanwervingsvoorwaarden

 • Belg zijn
 • voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in het decreet betreffende de omgevingsvergunning dd. 25 april 2014 en het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van dit decreet, nl. houder zijn van een Masterdiploma waarbij kan aangetoond worden dat cursussen stedenbouw, ruimtelijke ordening, ruimtelijke planning of milieu werden gevolgd of houder zijn van een Masterdiploma en relevante beroepservaring van minstens twee jaar kunnen aantonen inzake ruimtelijke ordening
 • geen vermeldingen op het strafregister die strijdig zijn met de eisen van de functie
 • politieke en burgerlijke rechten genieten
 • slagen in een selectieprocedure
 Hoe solliciteren?

Zend jouw kandidatuur schriftelijk per post naar het college van burgemeester en schepenen, Marktplein 1, 9220 Hamme vóór 14 maart 2021 (de poststempel geldt als bewijs van uw kandidatuurstelling). Later ingekomen kandidaturen, sollicitaties via e-mail of tegen ontvangstbewijs worden NIET aanvaard.

Jouw sollicitatiebrief dient vergezeld te zijn van jouw CV, een kopie van jouw diploma en een uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan 3 maanden op 14 maart 2021). Ontbrekende documenten moeten ten laatste op het moment van de selectie worden voorgelegd. Gelieve in het CV een mobiel telefoonnummer en/of e-mailadres te vermelden.

Deel deze pagina