Omgevingsambtenaar RO (A1a-A3a) 

niveau A1a-A3a | voltijds | in statutair verband

Functie

Als omgevingsambtenaar onderzoek je aanvragen voor omgevingsvergunningen, bereid je deze vergunningen voor en adviseer je het bestuur voor de beslissingen daarover, waarna je de vergunningen afhandelt. Je zorgt hierbij voor een klantgerichte werking.

Je ondersteunt de visievorming van het bestuur over ruimtelijke planning en ruimtelijke ordening.

De opdracht bestaat onder andere uit:

  • het algemeen beleidswerk binnen het beleidsdomein ruimtelijke ordening;
  • het voorbereiden en afhandelen stedenbouwkundige omgevingsvergunningen;
  • het adviseren bestuur en beleid;
  • de opvolging van wetgeving;
  • de afhandeling van klachten.

Aanwervingsvoorwaarden

  • Je hebt de Belgische nationaliteit.
  • Je voldoet aan de diplomavoorwaarden zoals opgenomen in het decreet betreffende de omgevingsvergunning dd. 25 april 2014 en het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van dit decreet, nl. houder zijn van een Masterdiploma waarbij kan aangetoond worden dat cursussen stedenbouw, ruimtelijke ordening, ruimtelijke planning of milieu werden gevolgd of houder zijn van een Masterdiploma en relevante beroepservaring van minstens twee jaar kunnen aantonen inzake ruimtelijke ordening.
  • Je slaagt in een aanwervingsexamen.
  • Je hebt een strafregister zonder ernstige vermeldingen.
 Hoe solliciteren?

Zend jouw kandidatuur schriftelijk per post naar het college van burgemeester en schepenen, Marktplein 1, 9220 Hamme of per mail naar personeel@hamme.be vóór 18 november 2021 (de poststempel geldt als bewijs van uw kandidatuurstelling). Later ingekomen kandidaturen of kandidaturen tegen ontvangstbewijs worden NIET aanvaard. Vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert.

Jouw sollicitatiebrief dient vergezeld te zijn van jouw CV, een kopie van jouw diploma en een uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan 4 maanden op 18 november 2021). Ontbrekende documenten moeten ten laatste op het moment van de selectie worden voorgelegd. Gelieve in het CV een mobiel telefoonnummer en/of e-mailadres te vermelden.

Deel deze pagina