Dit is een gemeentebelasting gevestigd op de woningen en gebouwen, die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden opgenomen zijn in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen, te rekenen vanaf datum van eerste registratie. Zolang de woning of het gebouw niet is geschrapt uit het gemeentelijk register, blijft de belasting verschuldigd.

Ze is verschuldigd door de houder van een zakelijk recht over het goed (eigendomsrecht, vruchtgebruik, erfpacht, opstal, recht van gebruik en bewoning, erfdienstbaarheid, …) op de verjaardag van de registratiedatum.

Alle houders van een zakelijk recht zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totale belastingschuld.

Bedrag

 • € 1.250,00 voor een woning
 • € 1.250,00 voor een gebouw

Uitzonderingen

Vrijstellingen op aanvraag en tegen bewijslast bij het college van burgemeester en schepenen:

 • de belastingplichtige, bewoner van het belaste pand, opgenomen in een erkende ouderenvoorziening, psychiatrische instelling of ziekenhuis > vrijstelling geldt voor een periode van maximum 3 jaar, volgend op de datum van opname.

 • de belastingplichtige die minder dan één jaar zakelijk gerechtigde is van het gebouw of de woning > gedurende het eerste jaar > zijn uitgesloten van deze vrijstelling:
  • overdrachten aan vennootschappen die door de overdrager rechtstreeks of onrechtstreeks in rechten of in feiten gecontroleerd worden
  • overdrachten ingevolge fusie, splitsing of andere overgang ten algemene titel
  • overdrachten aan bloed- en/of aanverwanten tot en met de derde graad, tenzij ingeval van overdracht bij erfopvolging of testament.
 • de belastingplichtige die eigenaar is van 1 enkele woning, bij uitsluiting van enige overige woongelegenheid en die de geïnventariseerde woning zelf bewoont > deze vrijstelling geldt  alleen voor woningen > voor een periode van maximun 3 jaar, volgend op datum van opname in het gemeentelijk register.

Een vrijstelling wordt verleend indien het gebouw/woning:

 • gelegen is binnen een goedgekeurd onteigeningsplan
 • géén voorwerp kan uitmaken van een stedenbouwkundige vergunning omdat een voorlopig of definitief onteigeningsplan is vastgesteld
 • vernield of beschadigd is door een plotse ramp (beperkt tot 3 jaar volgend op de datum van de vernieling of beschadiging)
 • gerenoveerd wordt mits uitvoering van vergunningsplichtige werken, die betrekking hebben op de woonfunctie > deze éénmalige vrijstelling geldt voor een termijn van 3 jaar volgend op de datum van aflevering van de stedenbouwkundige vergunning.
 • gerenoveerd wordt mits uitvoering van niet-vergunningsplichtige werken op basis van een renovatienota > deze vrijstelling is geldig voor 1 kalenderjaar, te rekenen vanaf de datum van goedkeuring renovatienota > verlenging is mogelijk tot 2 keer voor aansluitend 1 kalenderjaar > omzetting naar een renovatie op basis van stedenbouwkundige vergunning > lopende vrijstelling, wordt, mits aanvraag, omgezet naar 3 jaar vanaf de datum van toekenning van de vergunning.
 • voorwerp uitmaakt van een overeenkomst met het oog op renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerkzaamheden, overeenkomstig art. 18 § 2 van de Vlaamse Wooncode
 • voorwerp uitmaakt van een door het lokaal bestuur of een sociale woonorganisatie verkregen sociaal beheersrecht, overeenkomstig art. 90 van de Vlaamse Wooncode
 • gedurende minstens 3 aaneensluitende maanden wordt aangewend als economische pop-up activiteit, niet strijdig met de voorschriften van stedenbouwkundige verordeningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, plannen van aanleg en verkavelingen > vrijstelling is slechts geldig voor het aanslagjaar waarin de pop-up activiteit plaatsvindt.

Regelgeving

De belasting wordt gevestigd door een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.

Deel deze pagina