Erotische inrichtingen moeten zich aan bepaalde voorwaarden houden inzake de leef- en werkomstandigheden, de uitbating en de openbare gezondheid. Er wordt een openingsbelasting en jaarlijkse belasting geïnd op erotische massagesalons gelegen op het grondgebied van de gemeente Hamme via het toepasselijk reglement.

Voorwaarden

Elke erotische inrichting, gelegen op het grondgebied van de gemeente Hamme, mag slechts uitgebaat worden op voorwaarde dat zij, voor aanvang van de uitbating, beschikt over een uitbatingsvergunning, afgeleverd door de burgemeester. De uitbater van een erotische inrichting moet in het bezit zijn van:

 • een uitbatingsvergunning;
 • een omgevingsvergunning, indien er sprake is van vergunningsplicht in het kader van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO).

Procedure

Een aanvraag dient te gebeuren via het aanvraagformulier rechts op deze webpagina. Zonder onderstaande documenten is uw aanvraag niet volledig:

 • een kopie van inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen;
 • een kopie van de statuten (indien uitbating door een rechtspersoon);
 • een overzicht van alle (rechts)personen die in welke hoedanigheid ook betrokken zijn bij de uitbating van de erotische inrichting, met opgave van de naam, de voornaam, de nationaliteit en het arbeidsstatuut (werknemer/zelfstandige/vrijwilliger) evenals een kopie van de identiteitskaart en een bewijs van aansluiting/aangifte bij de sociale zekerheid van al deze(rechts)personen indien dit wettelijk verplicht is;
 • uittreksels uit het strafregister van het land van de woonplaats of een hieraan gelijkwaardig document, desgevallend behoorlijk beëdigd vertaald (art. 595 Sv – max. 1 maand oud) van alle personen die in welke hoedanigheid dan ook betrokken zijn bij de exploitatie van de erotische inrichting;
 • een bewijs dat de aanvrager kan beschikken over de aangevraagde vestigingseenheid (vb.
  eigendomsakte of huurcontract – eventueel onder opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een vestigingstoelating);
 • een kopie van bewijs van onderschrijven verzekeringspolis burgerrechtelijke aansprakelijkheid ingeval van brand en ontploffing.

Indien van toepassing ook volgende documenten

 • een overzicht van alle oprichtingskosten en investeringen, evenals alle financieringsbronnen die hiervoor aangewend werden of worden met opgave van een onderscheid tussen eigen vermogen en vreemd vermogen, inclusief stavingsstukken voor de financieringsbronnen, en met opgave van de bankrekeningnummers die gebruikt (zullen) worden voor de exploitatie;
 • een kopie van het actuele aandeelhoudersregister;
 • een bewijs van aanvraag van de nodige omgevingsvergunningen;
 • een kopie van de arbeidscontracten/overeenkomsten met de sekswerkers;
 • een kopie van alle verplichte periodieke btw-aangiften voor de periode van 24 maanden voorafgaand aan de aanvraag of voor de periode vanaf de oprichting van de onderneming tot de aanvraag van de uitbatingsvergunning, indien deze korter is dan 24 maanden;
 • een kopie van de btw-rekening-courant die op de dag van de aanvraag niet ouder is dan 7 kalenderdagen. Indien de rekening-courant op nul werd gezet of definitief werd afgesloten, dient een kopie van de bijzondere rekening toegevoegd te worden, die op de dag van de aanvraag niet ouder is dan 7 kalenderdagen;
 • een kopie van de laatste verplicht op te stellen (interne) jaarrekening, ongeacht de verplichting tot neerlegging en/of publicatie;
 • een attest van de FOD Financiën, of een hieraan gelijkwaardig document, waaruit blijkt of er al dan niet nog bedragen verschuldigd (zouden kunnen) zijn inzake belastingen en taksen, boeten en interesten door (i) de exploitant, en in het geval dat de exploitant een rechtspersoon is, van (ii) haar organen en/of vertegenwoordigers. Dit attest mag op de dag van de aanvraag niet ouder zijn dan één maand.

De aanvraag is onvolledig wanneer de informatie en/of de documenten ontbreken, vermeld in het aanvraagformulier. De aanvrager beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen na mededeling van dit feit, om ontbrekende informatie en/of documenten in te dienen. Zo niet, wordt de aanvraag onontvankelijk verklaard.

Bedrag

 • De aanslagvoet van de openingsbelasting is vastgesteld op € 6.000,00.
 • De aanslagvoet van de jaarlijkse belasting is vastgesteld op € 1.500,00 per erotische inrichting. De jaarlijkse belasting gaat in vanaf het jaar volgend op het jaar van inkohiering van de openingsbelasting, of bij gebreke hiervan, vanaf de inwerkingtreding van huidig belastingreglement.

Regelgeving

Zie documenten rechts op deze webpagina.

Deel deze pagina