Aan het gebruik van deze website zijn bepaalde algemene voorwaarden verbonden. Deze worden hieronder beschreven. Door het louter gebruik maken van de website word je geacht deze algemene gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

Doel van de website

Deze website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening en het beleid van de gemeente en OCMW Hamme. Het lokaal bestuur wil je een eenvoudige, snelle en verbeterde toegang bieden tot deze informatie. De informatie op deze website, andere gemeentelijke websites waarnaar de website je verwijst, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Indien je specifiek of persoonlijk advies nodig hebt, dien je hiertoe steeds de bevoegde diensten binnen de gemeente of het het OCMW te raadplegen. De ambtenaren van de gemeente kunnen je wellicht helpen bij het vinden van de bevoegde dienst of persoon binnen het lokaal bestuur. Er moet worden benadrukt dat de op of via de website ter beschikking gestelde informatie en documenten niet als authentieke overname van de officieel aangenomen teksten kunnen worden beschouwd. Enkel de officiële en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde teksten gelden als authentieke teksten. Bij verschillen tussen de elektronische versie en de gedrukte tekst heeft de officiële en in het Belgisch Staatsblad gedrukte tekst steeds voorrang.

Inhoud en beschikbaarheid van de website

Het lokaal bestuur levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de op of via de website verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal de gemeente dit zo snel mogelijk rechtzetten.

De gemeente levert ook grote inspanningen om onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan de gemeente niet garanderen dat de website volledig vrij van onderbreking zou zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

Het zijn de betrokken gemeentelijke diensten die je de informatie aanbieden via de website. Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op of via de website ter beschikking wordt gesteld of er vragen over hebt, kan je dit melden via de communicatiedienst. Deze website bevat links naar andere websites van overheden, instanties, organisaties en bedrijven waarover de gemeente geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. Het lokaal bestuur kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites.

Aansprakelijkheid

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, in verband met het gebruik van via de website beschikbaar gesteld materiaal of informatie, ongeacht of zodanige klachten gericht zijn tegen de gemeente of OCMW Hamme of tegen om het even welke andere persoon die de website van materiaal, informatie of toepassingen heeft voorzien of voorziet. Het lokaal bestuur van Hamme of enige partij die via het systeem informatie verstrekt, kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade opgelopen door de gebruiker of een derde.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, stemt ermee in alle risico's in verband met het gebruik van het systeem op zich te nemen en geen klacht in te dienen tegen de gemeente of OCMW Hamme of enige andere partij die het systeem van materiaal of informatie voorziet, met inbegrip van het risico dat een computer, sofware of gegevens beschadigd worden door een virus dat werd doorgegeven of geactiveerd via het systeem of de toegang tot het systeem.

Bij het plaatsen van reacties of informatie op de website worden volgende regels gehanteerd:

 • Geen persoonlijke aantijgingen of incorrect taalgebruik.
 • De geldende wetgeving moet gerespecteerd worden. Het is verboden gegevens te versturen die onwettig, onjuist, obsceen of beledigend zijn, die de openbare orde en de goede zeden schenden, die een aantasting zijn van het privé-leven of aanzetten tot rassenhaat en xenofobie.
 • De gemeente modereert alle reacties of informatie die op de website wordt gepubliceerd en behoudt dus steeds het recht om informatie of reacties aan te passen of te verwijderen.
 • De gemeente behoudt het recht om geregistreerde gebruikers te verwijderen indien deze regels niet worden gerespecteerd.
 • De gemeente is niet verantwoordelijk voor informatie die door geregistreerde gebruikers op de website wordt gepubliceerd.

Copyrights

Tenzij anders wordt aangegeven is de informatie die je op of via de website www.hamme.be vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos, maar mits bronvermelding en enkel voor persoonlijk gebruik worden aangewend. Wanneer voor het gebruik of voor de reproductie van bepaalde informatie voorafgaande toestemming is vereist, worden de beperkingen van het gebruik uitdrukkelijk vermeld.

Het gebruik en de reproductie van multimedia informatie (waaronder zonder daartoe beperkt te zijn: beelden, geluid en software toepassingen) is steeds aan een voorafgaandelijke goedkeuring onderworpen.

Het lokaal bestuur behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website www.hamme.be. Bepaalde software toepassingen en grafische elementen die op of via de website kunnen worden geraadpleegd worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht worden beschermd waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie wordt beperkt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur wordt onderworpen.

Alle beelden en foto's kunnen enkel worden gebruikt bij niet-commerciële publicaties, op alle dragers van de gemeente of haar partners. Commerciële projecten zijn niet toegestaan, tenzij besproken met de auteur van de beelden of de communicatiedeskundige van de gemeeente.

Privacybeleid

Om als gemeente en OCMW een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, wwordt er geregeld gewerkt met bepaalde persoonsgegevens. De gemeente en OCMW springt zorgvuldig om met deze gegevens overeenkomstig de verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG of GDPR).

Doeleinden en verwerkingsgronden

Wij gebruiken uw gegevens enkel als  er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor bestaat, b.v.:

 • om een wettelijke verplichting na te komen;
 • voor de goede vervulling van de gemeentelijke taak;
 • wanneer u hiervoor toestemming hebt gegeven;
 • voor de uitvoering van een overeenkomst met u;
 • om een ernstige bedreiging voor uw gezondheid te bestrijden.
Proportionaliteit

We vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en springen hier zorgvuldig mee om. Dit betekent dat onze medewerkers hiermee discreet omspringen, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan. 

Doorgifte

De gemeente en OCMW geeft uw gegevens niet door aan andere partijen, tenzij er daarvoor een wettelijke basis is. We wisselen uw gegevens niet uit met een land buiten de Europese Unie of een internationale organisatie. 

Bewaring

We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze taak, rekening houdend met de archiefwetgeving. Eén van onze taken is het bijhouden van statistieken. Daarbij worden uw gegevens steeds geanonimiseerd.

Rechten

U heeft de volgende rechten volgens de privacywetgeving:

 • Recht op informatie en inzage: u mag weten of we gegevens van u hebben, welke dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en u kunt hierover verdere toelichting krijgen.
 • Recht op correctie: als uw gegevens niet kloppen, mag u ons vragen om deze te verbeteren.
 • Recht op bezwaar: u mag bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens en we zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn.
 • Recht om vergeten te worden: u mag ons in principe vragen uw gegevens te verwijderen, maar als overheid mogen wij hier in de meeste gevallen geen gevolg aan geven.

Analytics/cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse–service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website-exploitant te helpen analyseren hoe de site gebruikt wordt. De gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP–adres) wordt overgebracht naar Google en door hen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Voor meer informatie, zie de desbetreffende pagina in verband met cookies.

Contactgegevens

Indien je vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring, of indien je van mening zou zijn dat gemeente en OCMW Hamme onvoldoende voldoen aan de geldende privacywetgeving, kan je ons en onze Functionaris Gegevensbescherming steeds contacteren via e-mail op privacy@hamme.be of via de post:

Lokaal bestuur Hamme
Marktplein 1
9220 Hamme

Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer via contact@toezichtcommissie.be of via de post op het adres Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel.

Deel deze pagina