Een activeringsheffing is een belasting op onbebouwde bouwgronden in woongebied en onbebouwde kavels. Ze is verschuldigd door de persoon die op 1 januari van het heffingsjaar eigenaar is van de bouwgrond of kavel.

Onbebouwde bouwgronden en kavels zijn:

 • elke grond waarop de oprichting van een woning niet is aangevat op 1 januari van het belastingjaar
 • alle kavels uit een niet vervallen verkaveling waarop de oprichting van een woning of industrieel gebouw niet werd aangevat overeenkomstig de stedenbouwkundige vergunning en volgens de hoofdbestemming van de kavel

Procedure

 • Je ontvangt een aangifteformulier van het gemeentebestuur.
 • Je vult dit in, ondertekent dit en stuurt het formulier voor de datum die erin vermeld is naar Gemeentebestuur Hamme, Team financiën, Marktplein 1, 9220 Hamme
 • Vereenvoudigde aangifte: je moet de aangfite niet terugsturen als de belastbare grondslag ongewijzigd is t.o.v. het jaar daarvoor. Dit is mogelijk vanaf het tweede aanslagjaar. De belasting wordt dan berekend op basis van de aangifte van het jaar daarvoor.
 • Als je geen aangifteformulier ontvangt, moet je spontaan de noodzakelijke gegevens voor aanslag aangeven bij het gemeentebestuur

Bedrag

 • € 0,25 per m2 oppervlakte van de bouwgrond of kavel
 • minimum aanslag van € 125,00 per bouwgrond of kavel

Uitzonderingen

Zijn vrijgesteld:

 • de eigenaars van één enkele onbebouwde bouwgrond gedurende de eerste 5 jaar
 • de sociale woonorganisaties volgens de Vlaamse Wooncode
 • de bouwheren of verkavelaars die optreden in uitvoering van een realisatieovereenkomst Sociaal Woonaanbod
 • de ouders met kinderen ten laste, beperkt tot één onbebouwde grond of kavel per kind ten laste gedurende de eerste 5 jaar
 • de autonome gemeentebedrijven

Wordt niet geheven als er geen bebouwing kan zijn door:

 • de inrichting als collectieve voorzieningen, met inbegrip van hun aanhorigheden
 • de Pachtwet
 • het werkelijke en volledig gebruik voor land-of tuinbouw gedurende het hele jaar
 • een bouwverbod of erfdienstbaarheid tot openbaar nut
 • een vreemde oorzaak beschreven in het reglement

Wordt gedurende één jaar opgeschort:

 • voor het uitvoeren van vergunde werken volgens de verkavelingsvergunning

Deel deze pagina