Dit is een belasting ten laste van ieder gezin dat op 1 januari van het aanslagjaar is ingeschreven in de bevolkingsbestanden van de gemeente en waarvan geen enkel lid onderworpen is aan de algemene heffing op bedrijven en vrije beroepen.

Een gezin is:

  • een persoon die gewoonlijk alleen woont;
  • een vereniging van twee of meer personen die, al dan niet door familiebanden gebonden, gewoonlijk éénzelfde woning of woongelegenheid betrekken en samen leven.

De heffing wordt gevestigd:

  • ten laste van de gezinsverantwoordelijke;
  • per woning of woongelegenheid op het grondgebied van de gemeente gebruikt door het gezin of tot gebruik voorbehouden als hoofdverblijf.

Bedrag

€ 40,00 per gezin per begonnen jaar (volledig verschuldigd volgens de toestand op 1 januari)

Uitzonderingen

Voor gezinnen die het bewijs leveren dat:

  • de gezinsverantwoordelijke op 1 januari van het aanslagjaar geniet van het recht op maatschappelijke integratie.
  • de gezinsverantwoordelijke van het gezin op 1 januari van het aanslagjaar geniet van de voorkeurtarieven inzake de verzekering voor geneeskundige verzorging.

Regelgeving

Er is geen aangifteplicht. De belasting wordt gevestigd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.

Deel deze pagina