Vanaf 03/01/2019 moet de onderdaan van een derde land (niet-EU) die in België meer dan 90 dagen wenst te werken, bij het bevoegde gewest, via zijn werkgever, een gecombineerde aanvraag indienen. Men vraagt daarbij de toelating tot arbeid én de machtiging tot verblijf. Vandaar de term ‘gecombineerd’.
Indien de arbeids- en verblijfsvergunning worden toegekend, ontvangt de vreemdeling enkel nog een elektronische vreemdelingenkaart (eVK) die vermeldt op welke wijze betrokkene toegang heeft tot de arbeidsmarkt. De bijgaande papieren arbeidskaart werd afgeschaft.

Ivm de toelating tot arbeid zullen trouwens alle vreemdelingenkaarten één van volgende vermeldingen bevatten:

 • Arbeidsmarkt ‘neen’: Betrokkene heeft nog geen toegang tot de arbeidsmarkt.
 • Arbeidsmarkt ‘beperkt’: Betrokkene mag enkel werken bij de werkgever die de vergunning heeft aangevraagd.
 • Arbeidsmarkt ‘onbeperkt’: Betrokkene mag werken in eender welke sector en bij eender welke werkgever.

Voorwaarden

 • De voorwaarden en voor te leggen documenten verschillen per categorie (hooggeschoolden, knelpuntberoepen, ...). Meer informatie kan je hier terugvinden. Je vindt er onder meer een simulator die je stapsgewijs naar de juiste procedure leidt.
 • De buitenlandse werknemer moet zich in principe in het buitenland bevinden bij de aanvraag, behoudens bij een verlenging.
 • In bepaalde gevallen ben je vrijgesteld van de gecombineerde vergunning: omwille van je beroep (lijst) of omwille van je verblijfsstatuut (lijst).

Procedure

 • De werkgever dient de aanvraag in bij de dienst Economische Migratie (DEM) van het gewest waar de onderneming gevestigd is. Hij bundelt volgende documenten: het aanvraagformulier, de documenten inzake verblijf en de tewerkstellingsdocumenten.
 • De (ingescande) aanvraag moet in één pdf-document per e-mail aan het gewest overgemaakt worden (aanvraag.arbeidskaart@vlaanderen.be). De naam van het bestand: NAAM_VOORNAAM_nationaliteit_INSZ, BIS of NN-nummer.
 • De DEM bekijkt eerst of de aanvraag ontvankelijk is. Ontbrekende documenten moeten binnen de 15 dagen bezorgd worden.
 • Zodra de aanvraag ontvankelijk is verklaard, begint de onderzoekstermijn te lopen waarbinnen beslist wordt of betrokkene mag wonen en werken in België (max. 120 dagen).
 • Bij een positieve beslissing sturen de DEM de toelating tot arbeid en de DVZ de machtiging tot verblijf (bijlage 46/47) naar de werkgever. Met beide documenten kan de vreemdeling zijn elektronische vreemdelingenkaart aanvragen.

Meer informatie (voor het Vlaams Gewest): Dienst Economische Migratie - 02 553 43 00 - arbeidskaart@vlaanderen.be 

Bedrag

€ 358,00 (uitgezonderd Turkse onderdanen = gratis)

Uitzonderingen

De arbeidskaart blijft bestaan voor bepaalde categorieën: arbeid tot max. 90 dagen, grensarbeiders, au-pairs, …

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 07/12/2018 houdende uitvoering van de wet van 30/04/1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.

Lokaal bestuur Hamme verwerkt uw gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij uw rechten strikt in acht. Voor meer informatie en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zie https://www.hamme.be/privacy.

Deel deze pagina