Een 'Attest Immatriculatie' (kortweg AI) of oranje kaart is een tijdelijk verblijfsdocument voor vreemdelingen die een procedure lopende hebben in afwachting van een beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken (DVZ):

  • gezinshereniging (niet-EU-onderdaan met aanvraag in België)
  • asielzoeker
  • student (niet-EU-onderdaan)
  • aanvraag medische regularisatie (9ter)
  • slachtoffer van mensenhandel
  • niet begeleide minderjarige
  • langdurig ingezetene in een andere lidstaat die verblijf in België wil verkrijgen  

Voorwaarden

Je wordt in het bezit gesteld van een AI na een positieve woonstcontrole.

Procedure

De dienst burgerzaken nodigt je uit.

Bedrag

  • € 1,50
  • een verlenging is gratis

Regelgeving

Vreemdelingenwet van 15 december 1980 en bijbehorend KB van 18 oktober 1981.

Deel deze pagina