Gedurende de termijn van het openbaaronderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit conform artikel 26 van het besluit omgevingsvergunning. Je kunt dit op volgende manieren indienen:

  • via het Omgevingsloket (voorkeur)
  • schriftelijk per aangetekende zending
  • schriftelijk tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis

Je kunt het dossier digitaal inkijken op het gemeentehuis, het Omgevingsloket of het Geoportaal Omgeving. Om het dossier in te kijken op het gemeentehuis maak je een afspraak.

Deel deze pagina