Bij afgifte van bepaalde documenten moet de aanvrager een belasting betalen. De belasting is verschuldigd door natuurlijke personen of rechtspersonen aan wie het stuk wordt afgeleverd.

Bedrag

 • elektronisch identiteitsdocument afgeleverd aan personen vanaf de leeftijd van 12 jaar > gewone procedure: € 2,00
 • elektronisch identiteitsdocument vanaf 12 jaar, in spoedprocedure met levering in de gemeente binnen 2 werkdagen: 3,00
 • elektronisch identiteitsdocument vanaf 12 jaar, in extreme spoedprocedure met levering in de gemeente binnen 1 werkdag: € 3,40
 • elektronische identiteitskaart aan Belgen vanaf 12 jaar, in extreme spoedprocedure met gecentraliseerde levering (in Brussel) binnen 1 werkdag: € 3,30
 • kids-ID aan Belgen jonger dan 12 jaar, in gewone procedure: € 0,60
 • identiteitsbewijs aan vreemdelingen jonger dan 12 jaar: 7,00
 • kids-ID aan Belgen jonger dan 12 jaar, in spoedprocedure met levering in de gemeente binnen 2 werkdagen: € 3,00
 • kids-ID aan Belgen jonger dan 12 jaar, in extreme spoedprocedure met levering in de gemeente binnen 1 werkdag: € 3,40
 • kids-ID aan Belgen jonger dan 12 jaar, in extreme spoedprocedure met gecentraliseerde levering (in Brussel) binnen 1 werkdag: 3,30
 • voor de spoed- en extreme spoedprocedure met levering in de gemeente en voor de extreme spoedprocedure met gecentraliseerde levering, bij het afleveren vanaf de tweede kids-ID aan Belgen jonger dan 12 jaar, gelijktijdig aangevraagd voor kinderen van eenzelfde gezin die op hetzelfde adres zijn ingeschreven: € 3,40
 • eVK met biometrische kenmerken, in gewone procedure: 2,00
 • eVK met biometrische kenmerken, in spoedprocedure: 3,00
 • eVK met biometrische kenmerken, in extreme spoedprocedure: 3,40

Deze belastingen komen bovenop de bedragen die door de FOD Binnenlandse Zaken van de gemeente worden geïnd.

 • voor de herdruk van pin- of pukcodes wordt een retributie aangerekend van 5,00
 • verblijfsbewijzen voor vreemdelingen - attest van immatriculatie (model A en B):
  • eerste afgifte: 1,50
  • verlenging: gratis
 • alle bijlagen behalve de bijlage 22, bijlage 3ter en de bevelen om het grondgebied te verlaten.
  • eerste afgifte en verlengingen: € 1,50
 • afgifte van paspoorten:
  • voor 5 jaar (gewone procedure): 12,00
  • voor minderjarigen (gewone procedure): € 12,00
  • voor reisdocumenten vluchtelingen, staatslozen, en vreemdelingen: € 12,00
  • voor 5 jaar (uitzonderingsprocedure): € 18,00     
  • voor minderjarigen (uitzonderingsprocedure): € 18,00
  • voor reisdocumenten vluchtelingen, staatslozen en vreemdelingen (uitzonderingsprocedure): € 18,00
 • slachtbewijzen: € 3,00
 • stedenbouwkundige inlichtingen en stedenbouwkundige uittreksel
  • voor onroerende goederen: 62,00 per onroerend goed
  • uit het plannenregister: 25,00 per onroerend goed
  • uittreksel uit het vergunningenregister: 25,00 per onroerend goed
 • adresaanvragen of inlichtingen uit het bevolkingsregister:
  • adresaanvragen per adres: 2,50
  • jaarabonnement: 75,00
  • lijsten: 0,50 per blad met een minimum van € 5,00
  • opzoekingen naar erfgenamen of genealogische opzoekingen per opzoeking: 20,00
 • afsluiten huwelijk:
  • trouwboekje (exclusief de taks voor het huwelijksgetuigschrift): 15,00
  • ceremonietaks: 50,00
 • aanvraag van een rijbewijs, een voorlopig rijbewijs en een internationaal rijbewijs:
  • een papieren rijbewijs > vergoeding volgens het Koninklijk Besluit, vermeerderd met 4,00 gemeentebelasting
  • in bankkaartmodel > vergoeding volgens het Koninklijk Besluit, vermeerderd met 4,00 gemeentebelasting
  • Dit is zowel voor de eerste aflevering als voor de duplicaten.
 • jaarabonnement agenda gemeenteraadsvergaderingen
  • per post toegestuurd jaarabonnement inclusief verzendings- en materiaalkosten: 50,00 per abonnement.

Uitzonderingen

 • voor adresaanvragen of inlichtingen uit het bevolkingsregister:

Zijn vrijgesteld stukken/machtigingen:

 • die krachtens een wet, KB of een andere overheidsverordening kosteloos moeten worden afgegeven
 • afgeleverd aan behoeftige personen
 • voor godsdienstige of politieke manifestaties
 • voor activiteiten die het voorwerp zijn van een andere belasting of retributie van de gemeente
 • voor de rechterlijke of administratieve overheden
 • voor eenieder die verklaart dat deze moeten voorgelegd worden om een tewerkstelling te bekomen, te kunnen solliciteren of aan examens of proeven deel te nemen met het oog op een eventuele aanwerving
 • ten behoeve van sociale doeleinden (sociale huisvesting, sociaal telefoontarief en provinciale tegemoetkoming in het telefoontarief, studiebeurs, kinderbijslag, Team leven en welzijn, ziekenfonds, vakbonden)

De particulier of rechtspersoon die om een verzending van de administratieve stukken verzoekt, moet wel de verzendingskosten betalen, zelfs als de afgifte kosteloos is.

De belasting op afgifte van administratieve stukken is niet van toepassing op de afgifte van stukken die door een wet, een koninklijk besluit of een overheidsverordening al aan de betaling van een recht ten behoeve van de gemeente onderworpen is.

Uitzondering wordt gemaakt voor de rechten voor het afgeven van reispassen.

Zijn vrijgesteld:

 • de rechterlijke overheden
 • de openbare besturen en de daarmee gelijkgestelde instellingen
 • de instellingen van openbaar nut

Regelgeving

De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingswijs.

Deel deze pagina