Dit is een gemeentebelasting op foorinrichtingen opgericht op privaat terrein.

Procedure

Ten minste 8 dagen voor de opstelling van de foorinrichting:

  • Aangifte bij het college van burgemeester en schepenen, Marktplein 1, 9220 Hamme met vermelding van de aard, de oppervlakte en de duur van de opstelling.
  • Op het kantoor van de financieel beheerder het bedrag van de belasting in consignatie geven.
  • De opmeting gebeurt door het gemeentebestuur.

De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij gebreke van betaling wordt de belasting ingekohierd.

Bedrag

€ 0,50 per m² voor de duur van de bezetting

Deel deze pagina