Dit is een belasting op goederen die palen aan een verkeersweg die op kosten van de gemeente is geopend, verbreed, verlengd of recht getrokken. De belasting is verschuldigd door alle eigenaars, bezitters of personen hiermee gelijkgesteld op 1 januari van het belastingjaar voor het ganse jaar.

De belasting kan worden afgekort in jaarlijkse schijven of kan ineens betaald worden. Belastingbedragen van minder dan € 50,00 moeten ineens afbetaald worden.

Bedrag

De berekening van de belasting gebeurt door de globale prijs van de verworven percelen grond, zonder de waarde van de gebouwen, te delen door de totale lengte van de boordeigendommen aan weerszijden van de weg op de rooilijn volgens het aantal strekkende meter eigendom op de rooilijn gemeten.

De belasting mag niet meer dan 6 m² per strekkende meter van het goed aan de rooilijn treffen.

Uitzonderingen

  • Als de belastingplichtige vrijgesteld is door wetten en besluiten.
  • Voor de terreinen waarop het niet mogelijk is of niet toegelaten is te bouwen.
  • De niet-bebouwde eigendommen in de landelijke zone.
  • Voor de eigendommen, gelegen op de hoeken van straten en pleinen, wordt de belastbare lengte enkel gerekend langs de grootste zijde, vermeerderd met de lengte van de afgeronde of afgeknotte hoek.
  • De vrijstelling kan nooit meer dan 30 strekkende meter bedragen.
  • Eigendommen die uitgeven in 2 straten, zonder dat een hoek gevormd wordt, zijn belastbaar voor de twee zijden.

Deel deze pagina