Dit is een gemeentebelasting op het overwelven van grachten langs percelen aan gemeentelijke openbare wegen. Ze is verschuldigd door de aanvrager.

Bedrag

€ 125,00 per strekkende meter

Regelgeving

De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij gebreke van betaling wordt de belasting ingekohierd en wordt een kohierbelasting.

Deel deze pagina