Je ontvangt als belastingsplichtige een aanslagbiljet van het lokaal bestuur (bv. belasting op bedrijven). Als je niet akkoord gaat met dit aanslagbiljet (bv. berekening/bedrag is foutief, naam/belaste periode zijn niet correct, ...), kan je een bezwaar indienen.

Procedure

  • Download het formulier en sla het op uw computer op. 
  • Stuur het ingevulde formulier met de post op naar: 'College van burgemeester en schepenen, Team  financiën, Marktplein 1, 9220 Hamme. 
  • Om ontvankelijk te zijn moet het bezwaar ingediend worden binnen de drie maanden, gerekend vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet. 

Uitzonderingen

Het lokaal bestuur is niet bevoegd over personenbelasting. Hiervoor kan je contact opnemen met:

FOD Financiën | belastingen Sint-Niklaas - controle Hamme
Driekoningenstraat 4 bus | 9100 Sint-Niklaas
tel. 02 577 2470

Deel deze pagina