Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure om structurele schuldproblemen aan te pakken. Een schuldbemiddelaar beheert jouw inkomen in jouw plaats en helpt je om op die manier de schulden af te betalen. Na de collectieve schuldenregeling kan je terug schuldenvrij door het leven.

Voorwaarden

  • Je komt in aanmerking voor een collectieve schuldenregeling als je met grote structurele schulden worstelt die je onmogelijk binnen een redelijke termijn kunt terugbetalen. Een collectieve schuldenregeling is dus niet bedoeld om tijdelijke betalingsproblemen te regelen.
  • Handelaars komen net als vennootschapsvormen (nv, bvba, ...) niet in aanmerking. Bij structurele schuldproblemen kunnen zij zich beroepen op een faillissement. Bij tijdelijke wanbetalingen kunnen zij beroep doen op de wet 'Continuïteit der ondernemingen'.

Procedure

  • Je vraagt een collectieve schuldenregeling aan met een verzoekschrift in tweevoud bij de arbeidsrechtbank van het arrondissement waar je woont.
  • Om dit verzoekschrift op te stellen ga je langs bij Team collectieve schuldenregeling of een CAW in jouw regio. Je kunt het verzoekschrift ook zelf opstellen. Informeer je hierover bij de arbeidsrechtbank van jouw woonplaats.
  • Als je wordt toegelaten tot een collectieve schuldenregeling, stelt de rechter een erkend schuldbemiddelaar aan. De schuldbemiddelaar is onafhankelijk en zal dus evenveel rekening houden met jouw belangen als met de belangen van jouw schuldeisers.
Minnelijke aanzuiveringsregeling

De schuldbemiddelaar zal met jou en jouw schuldeisers onderhandelen over een minnelijke aanzuiveringsregeling. Dit is een afbetalingsplan waarmee je op termijn de schulden terugbetaalt. Wanneer er een akkoord is over dit afbetalingsplan, dan zal de schuldbemiddelaar vanaf dan jouw hele inkomen beheren op een rekening die speciaal daarvoor geopend werd. Met het geld op die rekening betaalt de schuldbemiddelaar jouw schuldeisers en verstrekt hij jou leefgeld. Met dat leefgeld kan je voorzien in jouw dagelijkse behoeften (eten, huur, ...).

Wanneer je moeite hebt om het leefgeld te beheren, kan je een beroep doen op budgetbegeleiding of budgetbeheer. Een minnelijke aanzuiveringsregeling duurt maximaal zeven jaar.

Gerechtelijke aanzuiveringsregeling

Wanneer de schuldbemiddelaar er niet in slaagt om binnen een jaar een minnelijke aanzuiveringsregeling tot stand te brengen, dan stopt de bemiddeling en wordt jouw dossier overgemaakt aan de rechter. De rechter zal dan een gerechtelijke aanzuiveringsregeling opleggen aan jou en jouw schuldeisers.

Net als bij een minnelijke aanzuiveringsregeling zal een aangestelde schuldbemiddelaar jouw inkomsten beheren op een aparte rekening. Met dat geld betaalt hij jouw schulden terug en verstrekt hij jou leefgeld. Een gerechtelijke aanzuiveringsregeling duurt maximaal vijf jaar.

Totale kwijtschelding van schulden

Als er geen minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling mogelijk is omdat je gewoon te weinig middelen hebt om jouw schulden ooit terug te betalen, kan de rechter jouw schulden volledig kwijtschelden. Dit kan bijvoorbeeld als je gepensioneerd bent en er geen mogelijkheid is om ooit uw inkomsten nog te verhogen. De rechter is bij een totale kwijtschelding echter verplicht om alle voor beslag vatbare goederen (woning, auto, tv, ...) te laten verkopen.

Een collectieve schuldenregeling is niet gratis. Het is wettelijk vastgelegd hoeveel een schuldbemiddelaar mag aanrekenen. De schuldbemiddelaar zal zijn vergoeding altijd ter goedkeuring moeten voorleggen aan de rechter.

Heb je niet genoeg geld om jouw schuldbemiddelaar te betalen, dan komt het 'Fonds ter Bestrijding van Overmatige Schuldenlast' tussenbeide.

Deel deze pagina