Je kan een schriftelijke wilsverklaring afleggen waarin aangegeven wordt dat een arts euthanasie moet toepassen op het moment dat je in een onomkeerbare coma terecht komt. Een wilsverklaring betreffende euthanasie is enkel geldig als ze:

 • opgesteld is volgens het wettelijk voorgeschreven modelformulier
 • opgesteld is in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden. Beide getuigen dienen de wilsverklaring mee te ondertekenen. Eventueel wordt er ook een vertrouwenspersoon aangeduid (dit kan één van de getuigen zijn) die eveneens de wilsverklaring mee ondertekent

Indien er geen wilsverklaring werd geregistreerd, kan euthanasie enkel uitgevoerd worden als:

 • de patiënt op het moment van het verzoek meerderjarig (of ontvoogd minderjarig) en handelingsbekwaam is
 • het schriftelijk verzoek vrijwillig, overwogen en herhaald is
 • het verzoek niet tot stand is gekomen als gevolg van externe druk
 • de patiënt zich in een medisch uitzichtloze situatie bevindt
 • het lichamelijke en/of psychische lijden aanhoudend en ondraaglijk is, en niet kan worden verzacht
 • de toestand van de patiënt te wijten is aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening

Voorwaarden

 • je bent meerderjarig (of ontvoogde minderjarige)
 • je bent handelingsbekwaam
 • je beschikt over een rijksregisternummer

Procedure

Je komt persoonlijk langs bij Team burgerzaken. De wilsverklaring wordt geregistreerd in de databank van de FOD Volksgezondheid. Deze verklaring kan op elk moment herzien of ingetrokken worden. Verklaringen gedateerd tem 01/04/2020 blijven geldig voor een periode van 5 jaar vanaf de datum van verklaring. Verklaringen gedateerd vanaf 02/04/2020 blijven onbeperkt geldig. Een verklaring met beperkte geldigheidsduur kan altijd omgezet worden naar een verklaring met onbeperkte duur.

Meebrengen

 • identiteitskaart (eID)
 • het volledig ingevulde en ondertekende wettelijk voorgeschreven modelformulier

Regelgeving

 • Wet van 28/05/2002 betreffende euthanasie.
 • KB van 02/04/2003 houdende vaststelling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld, herbevestigd, herzien of ingetrokken.
 • KB van 27/04/2007 tot regeling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt geregistreerd en via de teams van het Rijksregister aan de betrokken artsen wordt meegedeeld.

Lokaal bestuur Hamme verwerkt uw gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij uw rechten strikt in acht. Voor meer informatie en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zie https://www.hamme.be/privacy.

Deel deze pagina