De gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen (EVA) zijn diensten met een eigen rechtspersoonlijkheid die door de gemeente worden opgericht of waarin de gemeente deelneemt en die belast zijn met welbepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang. Vanuit hun taak voor de beleidsuitvoering kunnen de gemeentelijke EVA's ook betrokken worden bij de beleidsvoorbereiding. De Vlaamse Regering kan de taken van gemeentelijk belang nader bepalen waarvoor gemeentelijke EVA's kunnen worden opgericht of waarin ze kunnen deelnemen.

Bij de gemeente zijn er 5 EVA's: Cultureel Centrum Jan Tervaert - Dienst 112 - Gemeentelijke Sportcentra - Ondernemend Hamme - Toerisme.

Cultureel Centrum Jan Tervaert

Doel

De vereniging heeft tot doel de verwezenlijking van welbepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang.
De vereniging is een onderdeel van en onderschrijft de missie van het gemeenschapscentrum van de gemeente Hamme.
Met inachtneming van het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact en gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid, heeft de vereniging tot doel de raad van bestuur van het gemeenschapscentrum van de gemeente Hamme in staat te stellen zijn doelstellingen te realiseren, namelijk:

  • een cultuuraanbod realiseren dat inspeelt op de vragen en behoeften van diverse, lokale be-volkingsgroepen;
  • actief ondersteuning bieden aan amateurkunsten en (sociaal-)culturele verenigingen ;
  • inzetten op een aangepast aanbod van kunst- en cultuureducatie in samenwerking met rele-vante actoren;
  • het ter beschikking stellen van ruimten voor activiteiten van de verschillende culturele werk-soorten, organisaties, bevolkingsgroepen, ideologische en filosofische strekkingen
  • het bieden van ruimte voor informele ontmoeting en contact ;
  • het begeleiden, het ondersteunen en het verlenen van diensten aan de organisatoren van activiteiten in het gemeenschapscentrum en andere gemeentelijke actoren en zo nodig het leveren van een bijdrage tot ondersteuning en coördinatie in de culturele sector en tot rui-mere samenwerkingsverbanden.

Downloads

Dienst 112 Hamme

Doel

De vereniging heeft tot doel het organiseren van het dringend vervoer van zieken en gewonden via ziekenwagens, in het kader van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening via het eenvormig oproepstelsel 100/112. De vereniging kan alle werkzaamheden in rechtshandelingen verrichten die van aard zijn om de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

Downloads

Gemeentelijke Sportcentra Hamme

Doel

De vzw heeft tot doel: de bevordering van de sport en de ontspanning; het nastreven en het tot stand brengen van alles wat de lichamelijke opvoeding en de sport kan bevorderen en verspreiden door gelegenheden te scheppen
om de beoefening ervan mogelijk te maken; de samenwerking te bevorderen tussen verenigingen welke de lichamelijke opvoeding en de sport beoefenen; het geven van adviezen op gebied van lichamelijke opvoeding en sport aan het lokaal bestuur; het uitbaten en onderhouden van de goederen die haar ten dien einde worden aangewezen en ter beschikking gesteld.

Tussen het lokaal bestuur en de vzw zal een samenwerkingsovereenkomst opgesteld worden. Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

Downloads

Ondernemend Hamme

Doel

De vereniging heeft tot doel:

  • Bij te dragen tot een ondernemers- en winkelvriendelijk imago van de gemeente;
  • Op touw zetten van commerciële handelsversterkende initiatieven en promotionele evenementen op het hele grondgebied van de gemeente waarbij alle handelaars en ondernemers hun commerciële activiteiten kunnen ontplooien;
  • Het verschaffen van inspiratie, aanbod, programmatie, omkadering, inkleding, promotie en bekendmaking van de initiatieven.

Downloads

Toerisme Hamme

Doel

De vereniging heeft tot doel de verwezenlijking van welbepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang.
De vereniging heeft tot doel de raad van bestuur van de vzw in staat te stellen zijn doelstellingen te realiseren, namelijk: het toerisme en de recreatie in de gemeente Hamme te bevorderen en hierdoor bijdragen aan de verdere ontwikkeling, promotie en kwaliteitsbewaking van het toeristisch aanbod en van toerisme en recreatie in de gemeente Hamme en de regio Scheldeland in het algemeen. Met het oog hierop kan zij allerhande initiatieven nemen die ten goede komen aan onder meer het onthaal van toeristen en recreanten, de animatie, de infrastructuur en voorzieningen, de productontwikkeling, de promotie en communicatie, de vorming, de professionalisering, de kwaliteitsbewaking en de netwerkvorming. Zij heeft voorts als opdracht een samenwerkingsverband te zijn, een overlegplatform en denkgroep te vormen en standpunten te ontwikkelen. Ten slotte zal de vereniging ten behoeve van het toerisme en de recreatie mee ijveren voor het behoud, de ontwikkeling, en de duurzame ontsluiting van het landschappelijk en cultureel erfgoed.

Downloads

Deel deze pagina