In Vlaanderen bepalen bestemmingsplannen wat er met de ruimte mag gebeuren. Deze plannen leggen voor specifieke percelen de bestemming vast (bv. wonen, landbouw, bedrijvigheid) en koppelen hieraan stedenbouwkundige voorschriften.

Bestemmingsplannen zijn onder meer:

  • het gewestplan
  • bijzondere plannen van aanleg
  • ruimtelijke uitvoeringsplannen

Andere manieren om bouwvoorschriften vast te leggen, zijn verkavelingsvoorschriften en stedenbouwkundige verordeningen.

Het gewestplan is een plan dat verschillende zones weergeeft die belangrijk zijn voor het afleveren van vergunningen, zowel op het vlak van stedenbouw als milieu. Het geeft onder andere de woonzones, agrarische gebieden, industriezones, natuur- en bosgebieden, ... weer.

In de omzendbrief betreffende de inrichting van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen vind je informatie over de verschillende zoneringen van het gewestplan. Het gewestplan ligt ter inzage bij Team ruimte en bouwen en kan je ook raadplegen via de website van Geopunt.

Opgelet

Indien voor een bepaald perceel een BPA of RUP werd opgemaakt, dan gelden de bestemmingen en voorschriften van dat plan, en is het gewestplan aldaar niet meer van kracht. Ook de voorschriften van goedgekeurde niet vervallen verkavelingen hebben voorrang ten opzichte van het gewestplan.

Voor de gemeente Hamme gelden de bepalingen van het gewestplan Dendermonde, opgemaakt bij K.B. 7.11.1978.

Deel deze pagina