Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) Hamme is een beleidsplan waarin de gemeente Hamme aangeeft in welke richting men de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente wil zien evolueren. Het GRS Hamme werd in 1996 opgemaakt en op 23 juni 2004 door de Gemeenteraad definitief vastgesteld en op 16 december 2004 door de Bestendige Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen goedgekeurd.

De herziening van het GRS Hamme werd opgestart in oktober 2011 en op 17 juni 2015 door de Gemeenteraad definitief vastgesteld en op 22 oktober 2015 door de Bestendige Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen goedgekeurd. De aanleiding voor een herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Hamme is tweeërlei:

 • enerzijds zijn in de periode volgend op de goedkeuring van het structuurplan een aantal planningsprocessen lopende en afgerond die een directe weerslag hebben op het grondgebied Hamme;
 • anderzijds zijn er een aantal ontwikkelingen binnen de bestaande context, waardoor de uitgangspunten waarop de visie uit het GRS Hamme is gebaseerd, hier en daar gewijzigd.

Langetermijnvisie

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Hamme wil een visie brengen van hoe de ruimte in de gemeente naar de toekomst toe kan evolueren. Daarbij wordt uitgegaan van vier aspecten die de ruimtelijke structuur bepalen:

 • bebouwing
 • bedrijvigheid
 • lijninfrastructuur
 • openruimtebeleid (landbouw, natuur en recreatie)

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan in drie delen

 • informatief gedeelte: Onderzoekt het ruimtegebruik voor o.m. wonen, werken, landbouw en natuur, toerisme, en recreatie. Daarbij wordt ingegaan op knelpunten en mogelijkheden, eventuele behoeften voor de toekomst, evoluties of uitdagingen.
 • richtinggevendgedeelte: Omvat de krijtlijnen voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling, gebaseerd op inzichten uit het informatief gedeelte.
 • bindend gedeelte: Hierin staan acties en maatregelen die op het terrein kunnen gerealiseerd worden.

Op het grondgebied van de gemeente Hamme zijn nog twee ruimtelijke structuurplannen van toepassing:

 • Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan van Oost-Vlaanderen
 • Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, opgemaakt door het Vlaams Gewest

Deel deze pagina