Het Hams Menswaardig inkomen (HaMi) is een bijpassing bij de laagste inkomens. Deze financiële tegemoetkoming moet ervoor zorgen dat iedereen in zijn basisbehoeften kan voorzien en volwaardig kan deelnemen aan de samenleving.

Wie komt in aanmerking?

Personen met een recht op een leefloon, equivalent leefloon of een inkomensvervangende tegemoetkoming van de FOD Sociale zekerheid komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor het Hami. Aan de toekenning van het Hami is een activeringstraject verbonden als hefboom tot een kans op een betere maatschappelijke participatie. Deze activering kan leiden tot het vinden van een job in het reguliere of het sociaal-economisch circuit en/of een vrijwilligersengagement. Omwille van billijkheidsredenen of gezondheidsredenen kan van dit traject worden afgeweken.

Je kan het reglement opvragen bij Team leven en welzijn.

Deel deze pagina