Het incontinentieforfait is een jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten voor incontinentiemateriaal van zwaar zorgbehoevenden of van niet-afhankelijke personen.

Voorwaarden

Je hebt recht op een incontinentieforfait voor zwaar zorgbehoevenden als:

 • je recht hebt op het forfait B of C in de thuisverpleging gedurende minstens 4 van de laatste 12 maanden
 • je een score 3 of 4 voor het criterium 'incontinentie' hebt
 • je de laatste dag van de periode van 4 maanden niet in een verzorgingsinrichting verblijft waarvoor de ziekteverzekering een tegemoetkoming voorziet

Je hebt dus GEEN RECHT op het incontinentieforfait bij opname in een:

 • algemeen of psychiatrisch ziekenhuis rust- en verzorgingstehuis (RVT)
 • rustoord voor bejaarden (ROB)
 • psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT)
 • initiatief voor beschut wonen of bepaalde revalidatiecentra

Als je opgenomen bent in een instelling van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, vormt dit geen probleem.

Je hebt recht op een incontinentieforfait voor niet-afhankelijke personen als:

 • je lijdt aan een onbehandelbare vorm van urinaire incontinentie
 • je geen recht hebt op het incontinentieforfait omdat je niet voldoet aan het afhankelijkheidscriterium
 • je nog geen tegemoetkoming voor autosondage of incontinentiemateriaal ontvangen hebt
 • je niet verblijft in een rustoord of verzorgingsinrichting waarvoor de ziekteverzekering een tegemoetkoming voorziet (uitgezonderd opname in een acute dienst en bij opvang in een dagverzorgingscentrum)

Procedure

De aanvraag van een incontinentieforfait voor zwaar zorgbehoevenden gebeurt als volgt:

 • Jouw thuisverpleegkundige dient de aanvraag in bij jouw ziekenfonds.
 • Als je geen beroep doet op thuisverpleging, neem je best contact op met een thuisverpleegkundige of met de dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds.
 • Je vraagt het forfait jaarlijks aan.

De aanvraag van een incontinentieforfait voor niet-afhankelijke personen gebeurt als volgt:

 • Vraag het aanvraagformulier 'onbehandelbare incontinentie-forfait' aan bij jouw ziekenfonds.
 • Laat het invullen door jouw huisarts.
 • Stuur het formulier naar de adviserend geneesheer van jouw regionaal ziekenfonds.
 • De adviserend geneesheer geeft zijn goedkeuring voor drie jaar. Het ziekenfonds zal jaarlijks onderzoeken of je nog aan alle administratieve voorwaarden voldoet.
 • Na drie jaar dien je een nieuwe aanvraag in.

Deel deze pagina