Onder leiding van de financieel beheerder en in overleg met het managementteam wordt uiterlijk op 31 december van ieder jaar de inventaris van de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van de gemeente opgemaakt. Al deze gegevens worden samengevat in het ontwerp van de jaarrekening.

De jaarrekening omvat:

  • een beleidsnota met toelichting
  • een financiële nota met de exploitatierekening, de investeringsrekening en de liquiditeitenrekening
  • een samenvatting van de algemene rekeningen in de balans en de staat van opbrengsten en kosten

De gemeenteraad beslist over de jaarrekening in de loop van het eerste semester van het financiële boekjaar dat volgt op het af te sluiten boekjaar. Een afschrift van de jaarrekening wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, die beslist over de goedkeuring. Als de gemeenteraad niet akkoord gaat met de beslissing van de provinciegouverneur is beroep nog mogelijk bij de Vlaamse Regering.

Deel deze pagina