Je hebt recht op een leefloon als jouw inkomen onvoldoende is en als je niet in staat bent die toestand te veranderen. Als jouw inkomen lager is dan het leefloon, kan je vragen om het verschil bij te passen zodat jouw inkomen op dezelfde hoogte komt als het leefloon.

Voorwaarden

 • Jouw werkelijke verblijfplaats is in België.
 • Je hebt de Belgische nationaliteit.
 • Je bent burger van de Europese Unie, of lid van zijn familie die hem begeleidt of zich bij hem voegt, met een verblijfsrecht van meer dan 3 maanden. Je geniet pas na 3 maanden van dit verblijf het recht op leefloon.
 • Je bent als vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister.
 • Je bent staatloos.
 • Je bent een erkend politiek vluchteling.
 • Je geniet de subsidiaire beschermingsstatus.
 • Je bent meerderjarig (= 18 jaar of ouder) of je bent door huwelijk meerderjarig verklaard, je hebt kind(eren) ten laste of je bent in verwachting.
 • Je beschikt niet over voldoende inkomsten, je kunt er geen aanspraak op maken en je bent niet in staat ze te verwerven door persoonlijke inspanningen of andere middelen.
 • Je bent bereid om te werken, tenzij dat niet kan om redenen van gezondheid of billijkheid.
 • Je hebt eerst het recht op andere mogelijke sociale uitkeringen gebruikt. Voorbeelden: het recht op werkloosheidsuitkering, pensioen, studietoelage, ... Je moet het leefloon beschouwen als een laatste toevlucht.

Procedure

 • Je vraagt het leefloon aan bij Team leven en welzijn. Hiervoor moet je alle nodige informatie geven: identiteit, het bedrag van de inkomsten en van die van de mensen waarmee je samenwoont, samenstelling van het gezin, bezittingen, ...
 • Na onderzoek krijg je het leefloon van Team leven en welzijn al dan niet toegekend.

Bedrag

Het bedrag waarop je recht hebt, wordt bepaald op basis van jouw familiale toestand. Er bestaan drie categorieën:

 • Samenwonende: wanneer je met iemand samenwoont met wie je de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, ...) deelt. Dat moet niet noodzakelijk met jouw partner zijn.
 • Alleenstaande: wanneer je alleen woont.
 • Samenwonend met gezinslast: wanneer je minstens één minderjarig kind ten laste hebt.

Het equivalent leefloon

Het equivalent leefloon is financiële steun voor personen die geen recht hebben op een leefloon, maar die zich wel in een vergelijkbare noodsituatie bevinden.

Deel deze pagina