Het hof van assisen wordt bijgestaan door een volksjury die is samengesteld uit 12 door het lot aangewezen gezworenen. Dit zijn burgers die een specifieke eed aflegden om op te treden als jurylid bij het hof van assisen. Deze burgers worden geselecteerd uit een algemene lijst van gezworenen die om de vier jaar wordt herzien. Het is wettelijk bepaald hoe die lijst tot stand komt.

Voorwaarden

Om als gezworene op de gemeentelijke lijst van gezworenen te worden ingeschreven moet je:

  • ingeschreven zijn op de kiezerslijst van de laatste wetgevende verkiezingen in Hamme
  • de burgerlijke en politieke rechten genieten
  • tussen 28 jaar en 65 jaar oud zijn
  • kunnen lezen en schrijven
  • de taal begrijpen die tijdens het assisenproces wordt gebruikt

Wie sinds de opmaak van de kiezerslijst voor de wetgevende verkiezingen is veranderd van verblijfplaats, blijft evenwel op de voorbereidende lijst ingeschreven.

Procedure

De lokale overheden stellen een gemeentelijk lijst van gezworenen op. Deze gemeentelijke lijst wordt overgemaakt aan de bestendige deputatie, waar alle gemeentelijke lijsten worden gebundeld in een provinciale lijst. Daarna gaat de lijst naar de rechtbank van eerste aanleg waar een magistraat de definitieve lijst opstelt. Uit deze definitieve lijst kunnen personen geselecteerd worden om in een assisenjury te zetelen.

Naar alle uitgelote personen die aan de voorwaarden voldoen, wordt een witte kaart gestuurd. Daarop staan een aantal vragen over onder meer de identiteit, burgerlijke stand, het beroep … Iedereen is verplicht om de kaart binnen de 8 dagen in te vullen en te ondertekenen.

Op basis van de inlichtingen die werden ingevuld op de steekkaart zal de burgemeester een tweede schifting doorvoeren. Wie niet kan lezen of schrijven wordt geschrapt, net als personen met een bepaald beroep of mandaat uitoefenen (bv. magistraten, gemeenteraadsleden, provinciegouverneurs, militairen …). Ook mensen met bepaalde strafrechtelijke veroordelingen worden van de lijst geweerd.

Regelgeving

  • Artikelen 217 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek
  • Ministerieel besluit van 19 oktober 1972 betreffende de uitvoering van de artikelen 221, 223 en 227 van het Gerechtelijk Wetboek
  • Ministerieel besluit van 30 december 2016 tot wijziging van het ministerieel besluit van 19/10/1972 betreffende de uitvoering van de artikelen 221, 223 en 227 van het Gerechtelijk Wetboek

Deel deze pagina