De Vlaamse overheid voerde de omgevingsvergunning in vanaf 23 februari 2017. Daarmee verdwijnen de aparte milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning en de verkavelingsvergunning volledig.

Voor de meeste gemeenten, waaronder Hamme, gebeurt de daadwerkelijke invoering pas op 1 januari 2018. De aanvragen worden vanaf dan ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. Dat is efficiënter, bespaart tijd en leidt tot betere resultaten.

De milieuvergunning van bepaalde duur zal een omgevingsvergunning van onbepaalde duur worden. Zo kan de vergunninghouder bedrijfsinvesteringen doen zonder rekening te moeten houden met de vervaldatum van de vergunning. Inspraak van de bevolking en bescherming van mens en milieu blijft wel gewaarborgd.

De mogelijkheid om de aanvraag tijdens de procedure te wijzigen, moet vermijden dat elk probleem tot het heropstarten van de procedure leidt. Bij ingewikkelde projecten kan de overheid verplicht worden om op vraag van de initiatiefnemer een projectvergadering te organiseren.

Procedure

Vooraleer je een aanvraag indient, kan je best eerst nagaan of je een vergunning nodig hebt.

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning gebeurt via het Omgevingsloket van de Vlaamse overheid. Op de website www.omgevingsloketvlaanderen.be vind je alle nieuwe procedures, de afspraken rond het opmaken van plannen, de samenstelling van je dossier, ...

Regelgeving

  • Besluit Vlaamse Regering 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en alle wijzigingen van dit besluit
  • Het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, met latere wijzigingen
  • Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
  • Het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen
  • Het decreet van 18 december 2015 houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie
  • Het decreet van 3 februari 2017 houdende de nadere regels tot implementatie van de omgevingsvergunning
  • Het decreet van 2 juni 2017 houdende de nadere regels tot implementatie van de omgevingsvergunning

Deel deze pagina