De Vlaamse overheid voerde de omgevingsvergunning in vanaf 23 februari 2017. Daarmee verdwijnen de aparte milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning en de verkavelingsvergunning volledig.

Voor de meeste gemeenten, waaronder Hamme, gebeurt de daadwerkelijke invoering pas op 1 januari 2018. De aanvragen worden vanaf dan ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. Dat is efficiënter, bespaart tijd en leidt tot betere resultaten.

De milieuvergunning van bepaalde duur zal een omgevingsvergunning van onbepaalde duur worden. Zo kan de vergunninghouder bedrijfsinvesteringen doen zonder rekening te moeten houden met de vervaldatum van de vergunning. Inspraak van de bevolking en bescherming van mens en milieu blijft wel gewaarborgd.

De mogelijkheid om de aanvraag tijdens de procedure te wijzigen, moet vermijden dat elk probleem tot het heropstarten van de procedure leidt. Bij ingewikkelde projecten kan de overheid verplicht worden om op vraag van de initiatiefnemer een projectvergadering te organiseren.

Procedure

Vooraleer je een aanvraag indient, kan je best eerst nagaan of je een vergunning nodig hebt.

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning gebeurt via het Omgevingsloket van de Vlaamse overheid. Op de website www.omgevingsloketvlaanderen.be vind je alle nieuwe procedures, de afspraken rond het opmaken van plannen, de samenstelling van je dossier, ...

Hoe aanvragen

Aanvragen voor een Vlaams Project

Aanvragen voor een provinciaal project

Aanvragen voor een klasse 1 ingedeelde inrichting of activiteit of ermee verbonden stedenbouwkundige handelingen

Andere aanvragen, meldingen, verzoeken

Onderstaande aanvragen moet je verplicht digitaal indienen bij het college van burgemeester en schepenen via het omgevingsloket van de Vlaamse overheid:

Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen met verplichte medewerking van een architect.

 • Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen met verplichte medewerking van een architect.
 • Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 2.
 • Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 3.
 • Aanvraag voor het verkavelen van gronden.
 • Aanvraag voor het bijstellen van een verkaveling met wijziging van kavelgrenzen.

Onderstaande aanvragen moet je indienen bij het college van burgemeester en schepenen, bij voorkeur via het omgevingsloket van de Vlaamse overheid. Je kan deze aanvragen ook indienen bij Team ruimte en bouwen. Zij helpen je graag verder met het opladen in het omgevingsloket.

 • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en/of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.
 • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden.
 • Aanvraag tot bijstelling van de verkaveling.
 • Melding van stedenbouwkundige handelingen en/of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteiten.
 • Verzoek bijstelling of afwijking van de milieuvoorwaarden die gelden voor een ingedeelde inrichting of activiteit.
 • Melding van de overdracht van een vergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit.
 • Mededeling met vraag tot omzetting van een milieuvergunning, die werd ingediend vanaf 10 september 2002 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar, naar een omgevingsvergunning van onbepaalde duur.
 • Melding van de stopzetting of het verval van een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit of een deel ervan.

Een stedenbouwkundig attest en een planologisch attest kan je enkel op papier.

Afhandeling

Jouw aanvraag wordt behandeld door het college van burgemeester en schepenen, de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen of de gewestelijke omgevingsambtenaar/Vlaamse Regering. Zij nemen tevens een beslissing over je dossier.

Aanvragen voor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en/of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit, voor het verkavelen van gronden of voor het bijstellen van een verkaveling, doorlopen volgende stappen en termijnen:

 • Stap 1: Onderzoek volledigheid/ontvankelijkheid van jouw aanvraag
  Maximale termijn: 30 dagen vanaf de indiening van de aanvraag. Als er geen beslissing is genomen binnen 30 dagen, wordt de aanvraag geacht volledig/ontvankelijk te zijn.

 • Stap 2: Doorlopen van de procedure afhankelijk van de inhoud van de aanvraag
  • Vereenvoudigde procedure (zonder openbaar onderzoek met een gele affiche). Maximale termijn van 60 dagen (vanaf de datum van verklaring volledigheid/ontvankelijkheid). Als er geen beslissing is genomen binnen 60 dagen, wordt de aanvraag geacht stilzwijgend geweigerd te zijn. 
  • Gewone procedure (wel openbaar onderzoek met een gele affiche).
   Termijn afhankelijk: 
   - 105 dagen (vanaf de datum van verklaring volledigheid/ontvankelijkheid) als er geen advies nodig is van de provinciale omgevingsvergunningscommissie (POVC)
   - 120 dagen (vanaf de datum van verklaring volledigheid/ontvankelijkheid) als er wel advies nodig is van de POVC
  • Eénmalig worden deze termijnen verlengd met 60 dagen, als je als aanvrager de aanvraag inhoudelijk wijzigt, als er een administratieve lus gemaakt wordt (bij procedurele fout) of als een beslissing van de gemeenteraad vereist is (beslissing over de zaak der wegen als de aanvraag ook toekomstig openbaar domein omvat).

Problemen bij het opladen? 

Als je problemen ondervindt bij het opladen van aanvragen via het omgevingsloket, dan kan je terecht bij de helpdesk van de Vlaamse overheid: helpdesk.omgevingsvergunning@dxc.com, 015-45 45 91.

Bedrag

Wanneer jouw aanvraag voor een omgevingsvergunning volledig/ontvankelijk is verklaard door de gemeente, moet je een kohierbelasting betalen.

Regelgeving

 • Besluit Vlaamse Regering 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en alle wijzigingen van dit besluit
 • Het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, met latere wijzigingen
 • Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
 • Het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen
 • Het decreet van 18 december 2015 houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie
 • Het decreet van 3 februari 2017 houdende de nadere regels tot implementatie van de omgevingsvergunning
 • Het decreet van 2 juni 2017 houdende de nadere regels tot implementatie van de omgevingsvergunning

Deel deze pagina