In Vlaanderen staan natuur en landschap onder grote druk. Vandaar dat in bepaalde gebieden wijzigingen aan vegetaties of kleine landschapselementen verboden zijn of vergunningsplichtig zijn. Het gaat om een omgevingsvergunning voor het wijzigen van kleine landschapselementen of een omgevingsvergunning voor het wijzigen van vegetaties.

Kleine landschapselementen zijn bijvoorbeeld:

 • houtkanten, struwelen, hagen, perceelsrandbegroeiingen
 • sloten, poelen, veedrinkputten, waterlopen, bronnen
 • bermen, holle wegen, graften, dijken
 • bomen, hoogstamboomgaarden

Vegetaties zijn natuurlijke en half-natuurlijke begroeiingen zoals:

 • vennen, heiden, moerassen, schorren, slikken, duinvegetaties
 • graslanden
 • loofbossen, houtachtige beplantingen

Voorwaarden

Volgende landschapselementen mogen niet gewijzigd worden:

 • holle wegen
 • graften (= sterke knikken in het reliëf van hellinggronden; ze zijn meestal begroeid met bomen of struiken)
 • bronnen

Volgende vegetaties mogen niet gewijzigd worden:

 • historisch permanent grasland (en daaraan verbonden micro-reliëf en poelen), die gelegen zijn:
  • in de groene bestemmingen (groengebieden, parkgebieden, buffergebieden, bosgebieden) op de bestemmingsplannnen en de bestemmingsgebiedendie vergelijkbaar zijn met die gebieden
  • in beschermd cultuurhistorisch landschap
  • in beschermingsgebieden Poldercomplex en Het Zwin
  • op de kaart opgemaakt door de Vlaamse Regering
 • vennen en heiden
 • moerassen en waterrijke gebieden
 • duinvegetatie

Een ontheffing op dit verbod op het wijzigen van deze kleine landschapselementen of vegetaties moet je aanvragen bij de provinciale dienst AVES van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Een omgevingsvergunning is verplicht voor de wijziging van kleine landschapselementen en vegetaties in volgende gebieden:

 • groen-, park- , buffer-, bos-, vallei-, en brongebieden
 • agrarische gebieden met ecologisch belang en agrarische gebieden met bijzondere waarde
 • natuurontwikkelingsgebieden
 • beschermde duingebieden
 • vogel- en habitatrichtlijngebieden
 • Ramsar-watergebieden

Opgelet, een natuurvergunning is ook verplicht voor de wijziging van kleine landschapselementen in agrarische gebieden, landschappelijk waardevolle agrarische gebieden en IVON-gebieden.

Procedure

 • Je vraagt de omgevingsvergunning aan via het online Omgevingsloket. In enkele gevallen is indienen op papier ook toegestaan. Vervolgens wordt één openbaar onderzoek en één adviesronde georganiseerd.
 • De deputatie van de provincie is bevoegd voor beroepen tegen beslissingen van het college van burgemeester en schepenen. De Vlaamse overheid is bevoegd voor beroepen tegen beslissingen van de deputatie. In het Omgevingsloket vind je meer informatie over de beroepsprocedure en de kosten (dossiertaks, rolrecht) die je moet betalen bij het indienen van een beroepschrift.

Uitzonderingen

De vergunningplicht geldt niet:

 • op huiskavels (zoals gedefinieerd in Natuurdecreet, artikerl 2, 35°) van een vergunde woning of bedrijfsgebouw (van een landbouw- of veeteeltinrichting) gelegen binnen een straal van 100 meter rond het gebouw (dit wordt 50 meter als het om een groene bestemming gaat).
 • als de werken kaderen in een goedgekeurd beheersplan
 • als het om normale onderhoudswerken gaat. In de 'Code voor goede natuurpraktijk i.f.v. wijzigingen van vegetatie en van kleine landschapselementen' wordt omschreven wat onder 'normaal onderhoud' verstaan moet worden. Zie daarvoor Bijlage 1 van de Omzendbrief LNW/98/01.

Regelgeving

 • Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (zogenaamde Natuurdecreet)
 • Uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regerining 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels te uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijke milieu (het zogenaamde vegetatiebesluit)
 • Omzendbrief LNW/98/01 betreffende algemene maatregelen inzake natuurbehoud en wat de voorwaarden voor het wijzigen van vegetatie en kleine landschapselementen betreft, van 10 november 1998 (B.S. 17 februari 1999)

Deel deze pagina