Om het bosverspreidingsbebied in Vlaanderen op peil te houden, geldt er een boscompensatieplicht voor:

  • de houder van de stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning tot ontbossing (tenzij er al werd gecompenseerd door de houder van de verkavelingsvergunning of omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden)
  • de houder van verkavelingsvergunning/omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden als de verkaveling in een deels of geheel bebost terrein is gelegen.

Hoeveel je moet compenseren hangt af van de (ecologische) waarde van het bos. De te kappen oppervlakte wordt vermenigvuldigd met een boscompensatiefactor van 1 tot 3.

Er zijn verschillende mogelijkheden om aan de compensatieplicht te voldoen.

  • Je kan zorgen voor de aanplanting van een even groot of zelfs groter bos op een andere plek.

Om deze boscompensatie in natura te stimuleren, ontwikkelde het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) een website waarop partijen die willen ontbossen in contact kunnen treden met partijen die te bebossen percelen aanbieden.

Ontbossingen van Europees te beschermen (bos)habitat moeten ruimer gecompenseerd worden, nl. met een factor 3.

  • Je kan ook een bosbehoudsbijdrage storten in het Bossencompensatiefonds. De Vlaamse overheid staat dan zelf in voor de compenserende bebossing.

Een bijdrage storten is niet mogelijk voor ontbossingen van meer dan drie hectare. Die moeten altijd in natura gecompenseerd worden. Dat geldt ook voor gefaseerde aaneensluitende ontbossingen door éénzelfde initiatiefnemer.

Procedure

Bij je aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning tot ontbossing, moet je al een compensatievoorstel voegen. Je kan dit doen aan de hand van het formulier 'Boscompensatievoorstel bij de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning'.

Je aanvraag wordt door de vergunningverlenende overheid doorgestuurd naar de provinciale dienst AVES van het ANB voor advies en goedkeuring. Pas wanneer het compensatievoorstel goedgekeurd wordt, kan de stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning tot ontbossing verleend worden.

Uitzonderingen

  • Er is geen compensatieplicht voor gronden die spontaan zijn bebost na 1990, als die bebossing jonger is dan 22 jaar.
  • Er is ook geen compensatieplicht als je ontbost om een woning te bouwen. Deze uitzondering geldt voor het ontbossen van de eerste 5 are op een kavel kleiner dan 12 are in zones met als bestemming woongebied. Je kan deze uitzondering maar eenmaal krijgen en je mag op datum van de aanvraag nog niet over de volle eigendom van een woning beschikken.

Regelgeving

  • Artikel 90bis van het Bosdecreet en het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 februari 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod tot ontbossing.
  • Besluit Vlaamse Regering van 16 februari 2001 tot vaststelling van nadere regels inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing.

Deel deze pagina