Een opcentiem op de onroerende voorheffing is een bijkomende belasting van één procent op de verschuldigde basisbelasting die geheven wordt door de Vlaamse Overheid op het kadastraal inkomen van onroerende goederen (gronden, gebouwen en sommige soorten van bedrijfsuitrusting). Dat betekent voor de gemeente Hamme dat de belastingplichtige per euro die hij verschuldigd is volgens het basistarief, € 10,39 moet betalen aan de gemeente Hamme.

Ze is verschuldigd door de belastingplichtige die op 1 januari van het aanslagjaar één van volgende zakelijke rechten bezit:

  • de (volle) eigendom;
  • het bezit;
  • het vruchtgebruik;
  • het recht van opstal;
  • het recht van erfpacht.

Jaarlijks ontvang je als belastingplichtige van de Vlaamse Belastingdienst een aanslagbiljet. De onroerende voorheffing moet betaald worden binnen een termijn van twee maanden na datum van verzending van het aanslagbiljet. Als je niet tijdig betaalt, loop je het risico nalatigheidinterest of andere kosten te moeten betalen.

Voor nieuw gebouwde onroerende goederen is de onroerende voorheffing voor de eerste keer verschuldigd voor het jaar dat volgt op het jaar van de ingebruikname van het onroerend goed.

Bedrag

1.039 opcentiemen

Regelgeving

Hoe dien je een bezwaar in?

Als je niet akkoord gaat met de belasting, kun je schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen:

Vlaamse Belastingdienst
Vaartstraat 16
9300 Aalst
per fax op het nummer (053) 72 23 75
of online via jouw dossier

De volledige instructies vind je op de website van de Vlaamse Belastingsdienst.

Deel deze pagina