Met ingang van 1 januari 2004 werd in het kader van de actie ‘Veilig wonen’ een  premie ingesteld:

 • enerzijds voor onderhoud van schoorstenen, kachels en waterverwarmers (CO-preventie);
 • anderzijds voor het plaatsen van hulpmiddelen (valpreventie).

De premie geldt voor werken die uitgevoerd zijn vanaf 1 januari van het aanvraagjaar. De premie moet je aanvragen in het jaar waarin de werken worden uitgevoerd.

Deze premie kan worden aangevraagd door elk gezin dat op 1 januari van het aanvraagjaar is ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente, op het adres waar de werken worden uitgevoerd.

Voorwaarden

 • De aanvrager (of persoon gedomicilieerd op het aanvraagadres) heeft recht op de verhoogde tegemoetkoming voor medische kosten (attest mutualiteit).
 • De premie wordt enkel toegekend voor werken/aanpassingen in woningen met een maximum kadastraal inkomen van € 500,00. Het kadastraal inkomen van de woning is het basisbedrag (niet geïndexeerd), vastgesteld door de administratie van het kadaster en bepaald conform art. 472 W.I.B. - 1992.
 • Bijkomende voorwaarde voor aanvragen betreffende installatie hulpmiddelen: de aanvrager is op 1 januari van het aanvraagjaar 65 jaar.

Meebrengen

De premie dient te worden aangevraagd met het in bijlage gevoegde aanvraagformulier (formulier A) en samen met de volgende stavingstukken:

 • attest van het ziekenfonds m.b.t het recht op de verhoogde tegemoetkoming voor medische kosten;
 • of een attest als rechthebbende op een tegemoetkoming ‘Hulp aan bejaarden’, een inkomensvervangende of integratietegemoetkoming.

Voor werken in het kader van CO-preventie

 • Een gedetailleerde factuur van de uitgevoerde onderhoudswerken met vermelding van het adres waar de werken werden uitgevoerd en de uitvoeringsdatum.
 • Een verklaring door de uitvoerende vakman betreffende het uitgevoerde onderhoud (formulier B).

Voor werken in het kader van valpreventie

 • Een gedetailleerde factuur van de aangekochte hulpmiddelen.

Bedrag

Het premiebedrag wordt vastgesteld op € 25,00 per uitgevoerd werk:

 • voor het jaarlijks onderhoud van een gas-, kolen-, hout- of mazoutkachel *
 • voor het jaarlijks onderhoud van een schoorsteen dienstig voor een gas-,kolen-, hout- of mazoutkachel
 • voor het jaarlijks onderhoud van een waterverwarmer op gas
 • voor het plaatsen van steunbeugels aan bad/douche
 • voor het plaatsen van steunbeugels aan toilet
 • voor een WC-bril verhoging

* Bijkomende voorwaarde is dat het onderhoud van een gas-, kolen-, hout- of mazoutkachel altijd moet gekoppeld zijn aan het onderhoud van de schoorsteen.

Het jaarlijks premiebedrag is beperkt tot € 125,00 per aanvrager.

Deel deze pagina