De vraag naar vernieuwing in de Strijderslaan neemt sedert enkele jaren gevoelig toe. Niet alleen verkeert het huidige wegdek in een slechte staat, ook haar inrichting is niet langer afgestemd op de wensen en noden van de wijk. De rechte baan met gescheiden rijstroken nodigt uit tot snel verkeer en creëert een barrière doorheen de wijk. De parkeerstroken en fietspaden zijn onvoldoende breed met hinder en conflicten tot gevolg. Bovenal is een oud rioolsteldsel aanwezig waarbij het afval- en het hemelwater gemengd worden geloosd op de zuiveringsinstallatie met lozing van vuil water in de Durme. Tijd dus voor een integrale herziening, met inspraak van alle betrokkenen.

Start  fase nutsleidingen

Aanvang werken: 11 december 2023
Uitvoeringstermijn: 60 werkdagen (Opgelet: de werken zijn weersafhankelijk)

Half december start de aannemer van de nutsmaatschappijen met het verplaatsen en/of vernieuwen van kabels en leidingen langs de Strijderslaan. Deze aanpassingswerken zijn noodzakelijk ter voorbereiding van de geplande rioleringswerken. Daarbij zal de Strijderslaan ook een nieuwe weginrichting krijgen.

Deze voorbereidende nutswerken omvatten aanpassingen aan de waterdistributie, het elektriciteits- en gasnet en datakabels. Daarnaast worden ook de kabels voor de nieuwe verlichting alvast aangelegd. De huidige verlichting blijft weliswaar behouden tot de indienststelling van de nieuwe verlichting.

De werken vinden plaats ter hoogte van de fiets- en voetpaden en parkeerstroken.
Doordat de fietspaden worden opgebroken, zullen fietsers vanaf de nutswerken tot de start van de wegenis- en rioleringswerken op de rijbaan moeten fietsen. De maximumsnelheid op de rijbaan word daarom aangepast naar 30 km/h. 

Onderzoek bodem- en grondwaterstand

Midden 2022 werden er onderzoeken gedaan naar de aanwezige bodem- en grondwaterstand. Aan de hand van boringen en sonderingen werd de draagkracht en de opbouw van de bodem in kaart gebracht. De grondwaterstand wordt continu gemonitord om na te gaan in welk mate en snelheid het hemelwater in de bodem kan infiltreren. Momenteel onderzoekt het studiebureau Sweco de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem, het grondwater en de aanwezige materialen. Op die manier kan het lokaal bestuur de uitvoering van het project op een ecologische en maatschappelijk verantwoorde manier toetsen.

Scheiding afval- en hemelwater

In samenspraak met de firma Aquafin wordt het nieuwe rioolstelsel aangelegd. Hierbij wordt het afvalwater gescheiden van het hemelwater. Zo wordt de zuivering van het afvalwater geoptimaliseerd en wordt vuilvracht afgekoppeld van onze waterlopen. De gescheiden afvoer wordt ook doorgevoerd op de private percelen. De meeste bewoners hebben intussen contact gehad met de afkoppelingsdeskundige. De deskundige heeft een advies opgesteld over hoe de afkoppeling op hun perceel gerealiseerd kan worden.

Integrale aanpak

Het lokaal bestuur wenst de verblijfsfunctie van de Strijderslaan nieuw leven in te blazen en de connectie tussen de aansluitende wijkdelen te versterken. Een verkeersveilige inrichting van de wegenis met bijzondere aandacht voor de zachte weggebruiker staat centraal in dit project. De aanwezige fiets- en schoolroutes verdienen een volwaardige integratie in het ontwerp. Het parkeergebeuren wordt afgestemd op de behoefte, met minimumvereisten dat volwaardige parkeerplaatsen worden gerealiseerd die ook veilig zijn in gebruik.

Een klimaatadaptief ontwerp beantwoordt aan de uitdagingen van morgen. Een ingrijpende ontharding en vergroening van de ruimte zorgt voor verkoeling, beperking van wateroverlast in afwaarts gelegen gebieden en een zuivering van afvalwater. Met gebruik van duurzame materialen, aangepast aan de omgeving, beogen we een verfraaiing van de publieke ruimte. De nieuwe inrichting wordt afgestemd op haar verschillende functies, alsook op reeds lopende projecten zoals de herinrichting van de Tasibel-site en de nieuwe fietsroutes langs de oude trambedding en het Posthoornplein.

Communicatie

Alle info over de heraanleg van de Strijderslaan zal je op deze webpagina kunnen volgen. De webpagina wordt gedurende het hele traject aangevuld met allerhandige nuttige informatie, overzichtsplannen, fasering, ...

Deel deze pagina