De vraag naar vernieuwing in de Strijderslaan neemt sedert enkele jaren gevoelig toe. Niet alleen verkeert het huidige wegdek in een slechte staat, ook haar inrichting is niet langer afgestemd op de wensen en noden van de wijk. De rechte baan met gescheiden rijstroken nodigt uit tot snel verkeer en creëert een barrière doorheen de wijk. De parkeerstroken en fietspaden zijn onvoldoende breed met hinder en conflicten tot gevolg. Bovenal is een oud rioolsteldsel aanwezig waarbij het afval- en het hemelwater gemengd worden geloosd op de zuiveringsinstallatie met lozing van vuil water in de Durme. Tijd dus voor een integrale herziening, met inspraak van alle betrokkenen.

Infomomenten

De infomarkt van 26 april 2022 met betrekking tot de heraanleg van de Strijderslaan was een groot succes. Wie er niet bij kon zijn, kan de ontwerpplannen, het inrichtingsvoorstel en de visualisaties raadplegen in het overzicht rechts op deze webpagina. We ontvingen zowel tijdens de avond als nadien heel wat nuttige feedback en suggesties. De meeste vragen en opmerkingen zijn binnengekomen over het fietspad.

Het lokaal bestuur ging hierop dieper in tijdens een tweede participatiemoment op dinsdag 5 juli 2022. De presentatie van het studiebureau Sweco kan je hier raadplegen. Na dit participatiemoment ging lokaal bestuur Hamme aan de slag met de technische uitwerking van het project Strijderslaan. De ontwerpen van het nieuwe wegennet en nieuwe riolering krijgen stilaan hun finale vorm.

Volgende infomomenten

Eind juni* organiseert het studiebureau in samenspraak met de betrokken actoren nog een derde participatieronde. Dit particitpatiemoment zal specifiek handelen over de herinrichting van de wijkdelen binnen het project. Alle betrokken bewoners mogen weldra een uitnodiging verwachten.

(*) Van zodra de datum definitief vastligt, zal deze meegedeeld worden op deze webpagina. 

Onderzoek bodem- en grondwaterstand

Midden 2022 werden er onderzoeken gedaan naar de aanwezige bodem- en grondwaterstand. Aan de hand van boringen en sonderingen werd de draagkracht en de opbouw van de bodem in kaart gebracht. De grondwaterstand wordt continu gemonitord om na te gaan in welk mate en snelheid het hemelwater in de bodem kan infiltreren. Momenteel onderzoekt het studiebureau Sweco de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem, het grondwater en de aanwezige materialen. Op die manier kan het lokaal bestuur de uitvoering van het project op een ecologische en maatschappelijk verantwoorde manier toetsen.

Vernieuwingen kabels en leidingen 

Het lokaal bestuur voert ook volop gesprekken met de nutsmaatschappijen over de impact van vorige werken op de bestaande infrastructuur en over de geplande vernieuwingen. Op verschillende locaties langs het traject worden binnenkort proefsleuven gegraven. Zo kunnen we de exacte ligging van kabels en leidingen controleren.

Bij de start van de rioleringswerken bekijken we meteen ook de herlocalisatie of vernieuwingen van kabels en leidingen.

Scheiding afval- en hemelwater

In samenspraak met de firma Aquafin wordt het nieuwe rioolstelsel aangelegd. Hierbij wordt het afvalwater gescheiden van het hemelwater. Zo wordt de zuivering van het afvalwater geoptimaliseerd en wordt vuilvracht afgekoppeld van onze waterlopen. De gescheiden afvoer wordt ook doorgevoerd op de private percelen. De meeste bewoners hebben intussen contact gehad met de afkoppelingsdeskundige. De deskundige heeft een advies opgesteld over hoe de afkoppeling op hun perceel gerealiseerd kan worden.

Integrale aanpak

Het lokaal bestuur wenst de verblijfsfunctie van de Strijderslaan nieuw leven in te blazen en de connectie tussen de aansluitende wijkdelen te versterken. Een verkeersveilige inrichting van de wegenis met bijzondere aandacht voor de zachte weggebruiker staat centraal in dit project. De aanwezige fiets- en schoolroutes verdienen een volwaardige integratie in het ontwerp. Het parkeergebeuren wordt afgestemd op de behoefte, met minimumvereisten dat volwaardige parkeerplaatsen worden gerealiseerd die ook veilig zijn in gebruik.

Een klimaatadaptief ontwerp beantwoordt aan de uitdagingen van morgen. Een ingrijpende ontharding en vergroening van de ruimte zorgt voor verkoeling, beperking van wateroverlast in afwaarts gelegen gebieden en een zuivering van afvalwater. Met gebruik van duurzame materialen, aangepast aan de omgeving, beogen we een verfraaiing van de publieke ruimte. De nieuwe inrichting wordt afgestemd op haar verschillende functies, alsook op reeds lopende projecten zoals de herinrichting van de Tasibel-site en de nieuwe fietsroutes langs de oude trambedding en het Posthoornplein.

Communicatie

Alle info over de heraanleg van de Strijderslaan zal je op deze webpagina kunnen volgen. De webpagina wordt gedurende het hele traject aangevuld met allerhandige nuttige informatie, overzichtsplannen, fasering, ...

Deel deze pagina