Verenigingen aangesloten bij de cultuurraad kunnen projectsubsidies aanvragen bij het lokaal bestuur voor één van de volgende gebieden: amateur­kunst­be­oefening met volwassenen, volksontwikkelingswerk met volwassenen of culturele vrijetijdsbesteding.

Een project is een uitzonderlijke of experimentele activiteit die een kwalitatieve meerwaarde betekent voor de vereniging en/of de Hamse gemeenschap. Het kan gaan om een activiteit met een grotere omvang of met een grotere uitstraling, een bijzondere jubileum­viering (25 jaar of een veelvoud) of een engagerende actie. Ze zijn gericht op cultuurschepping, cultuurbewaring, cultuurspreiding en -participatie, cultuureducatie of -overdracht, het bevorderen van de cultuurbeleving of de gemeenschapsvorming (louter ‘ontmoeting’ is daarbij onvoldoende).

Voorwaarden

  • Lid zijn van de cultuurraad (alle leden aangesloten bij de cultuurraad zijn erkende culturele verenigingen in Hamme)
  • De projecten die worden ingediend vinden plaats in Hamme of dragen bij tot de bijzondere uitstraling van de gemeente.
  • Aan elk project op zich wordt een passende subsidie gekoppeld.
  • Samenwerking tussen verenigingen is belangrijk, maar is op zich onvoldoende om een projectsubsidie te bekomen. Ook samenwerking met verenigingen buiten de gemeente wordt gestimuleerd.
  • De initiatiefnemers zijn lokale, niet-commerciële organisatoren.

Procedure

De aanvraag voor een projectsubsidie moet duidelijk en concreet de doelstellingen, de planning en de budgetraming (uitgaven én inkomsten) van het project vermelden. De aanvraag moet uiterlijk vóór 15 september voorafgaand aan het begrotingsjaar, ingediend worden via het juiste aanvraagformulier (papieren versie) aan Team cultuur (Kaaiplein 34). Aanvragen die later ingediend worden, kunnen enkel gehonoreerd worden indien het budget dit toelaat (bij niet volledig opgebruiken).

Na 15 september zal het college van burgemeester en schepenen, op voorstel van de cultuurraad, een bepaald subsidiebedrag toewijzen aan elk goedgekeurd project. Op affiches, uitnodigingen, e.d. dient de vereniging te vermelden dat de activiteit georga­niseerd wordt met de steun van de gemeente Hamme en de cultuurraad. Dit kan door een vermel­ding en/of door het logo. Zo niet vervalt in principe de subsidie. Afgewezen projecten krijgen hierover een verantwoording.

Binnen de twee maand na afloop van de activiteit moet de vereniging een kort verslag (met docu­men­tatie) over de resultaten indienen, samen met een financiële afrekening en de nodige bewijs­stukken (facturen, affiche, uitnodiging, persbericht, ...) en dit bij Team cultuur, tegen ontvangstbewijs.

Deel deze pagina